Đồng Nai: Nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Năm 2020 là tròn 20 năm Đồng Nai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Phong trào đã đạt được nhiều thành quả to lớn, đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khơi dậy lòng nhân ái, ý thức đoàn kết cộng đồng và tinh thần tự quản trong từng khu dân cư.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 11/11 huyện, thành phố có trung tâm - văn hóa thể thao cấp huyện hoạt động ổn định (đạt 100%). Có 139/170 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng hoạt động ổn định (đạt 82,35%), so với năm 2010 tăng 31,77%. 

Có 709/962 ấp, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao cấp ấp (số ấp, khu phố giảm là do huyện Tân Phú sáp nhập ấp) đạt 73,70%, so với năm 2010 tăng 64,48% và 14 nhà văn hóa dân tộc.

Nếu như năm 2010, toàn tỉnh có 86,13% ấp khu phố đạt chuẩn văn hóa thì giai đoạn 5 tiếp theo (năm 2015), toàn tỉnh có 98,82% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa.

Đến nay, toàn tỉnh có 932/962 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 96,88%, tăng 10,75%. 100% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn trật tự địa phương. Tỷ lệ các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm luôn đạt trên 90%.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Mường Lò gìn giữ bản sắc văn hóa

Mường Lò gìn giữ bản sắc văn hóa

Để lưu giữ những nét độc đáo của tinh hoa văn hóa dân tộc, các bà, các mẹ ngày ngày truyền dạy lại cho con cháu mình những lời ca, điệu múa...

Xem nhiều nhất