: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 31/12/2019

Khắc phục tồn tại qua giám sát

“Hoạt động giám sát giúp chính quyền các cấp có các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung cơ chế và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị và cơ sở”- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ.

Khắc phục tồn tại qua giám sát

Cán bộ huyện Mù Cang Chải tiếp công dân giải quyết đơn thư kiến nghị.

Trong năm 2019, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đi vào nền nếp và mang hiệu quả cao. Các nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận đã trúng những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm. Đáng chú ý, mới đây Đoàn giám sát của MTTQ tỉnh đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại xã Nậm Có - huyện Mù Cang Chải; xã Tú Lệ, Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn.

Từ hoạt động giám sát cho thấy cấp ủy, chính quyền xã Nậm Có đã tích cực chỉ đạo, triển khai công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đến nay, cấp ủy, chính quyền xã tổ chức triển khai, phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong đó có Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Ðất đai, các nghị định hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Năm 2019, xã kiện toàn Tổ tiếp công dân, các tổ chức hòa giải, bố trí phòng tiếp công dân, niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân. Tổ chức 82 buổi tiếp công dân. Tiếp nhận 48 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Các đơn đã được giải quyết và hòa giải thành, đúng quy định.

Tại xã Tú Lệ, từ năm 2018 đến nay Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tú Lệ đã chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo, điều hành giải quyết những khó khăn, vướng mắc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm so với những năm trước. Đã tiếp 60 lượt công dân. Công tác tiếp công dân được tổ chức thực hiện đúng pháp luật. Đã tiếp nhận 21 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.

Tại thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm so với những năm trước. Xã đã kịp thời triển khai, tổ chức tuyên truyền các văn bản của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Ban hành các văn bản thực hiện. Đã tiếp 87 lượt công dân. Công tác tiếp công dân được tổ chức thực hiện đúng pháp luật.

Đặc biệt là việc giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên. Qua giám sát, từ năm 2017 đến hết nay, tổng số các công trình do UBND huyện thực hiện làm chủ đầu tư là 321 công trình, trong đó có 269 công trình đã triển khai. Thanh tra huyện cũng đã tiến hành 15 cuộc thanh tra đối với 20 cơ quan, đơn vị, trong đó có 4 cuộc thanh tra trách nhiệm, 6 cuộc về lĩnh vực tài chính và 5 cuộc về đất đai. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cũng đã tiến hành thanh tra công tác lập kế hoạch, quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng công trình năm 2015 và năm 2017 do huyện làm chủ đầu tư, qua kiểm tra đoàn thanh tra có kiến nghị xử lý thu hồi số tiền 2.700.000 đồng đối với Công trình Trường TH và THCS Nà Hẩu do Công ty cổ phần xây dựng số I tỉnh Yên Bái thi công. Kiểm toán Công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch đền Trạng Lường (Lương Thế Vinh), kiểm toán kiến nghị thu hồi gần 300 triệu đồng của 4 đơn vị. Công trình đường Tân Hợp - Đại Sơn đề nghị thu hồi trên 400 triệu đồng…

Qua giám sát, các thành viên thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chưa phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở một số địa phương chưa thường xuyên, còn hình thức. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn hạn chế dẫn đến một số hộ dân còn thắc mắc, chưa nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng.

Được biết, thông qua hoạt động giám sát, MTTQ tỉnh Yên Bái đã có nhiều kiến nghị với Trung ương, UBND tỉnh về những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, giúp chính quyền các cấp có các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung cơ chế và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị và cơ sở.

Hạnh Nhân