: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:30 20/05/2020

5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Bộ GDĐT vừa ban hành Dự thảo Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, lấy ý kiến đóng góp đến ngày 16/7.

Theo Dự thảo của Bộ GDĐT, có 5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương. Trong đó tiêu chí 1, điều kiện tiên quyết của tài liệu, là phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định của pháp luật; không có định kiến xã hội về giới, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị.

Tiêu chí 2 về nội dung tài liệu; Tiêu chí 3 về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá; Tiêu chí 4 về cấu trúc và hình thức trình bày; Tiêu chí 5 về ngôn ngữ, thuật ngữ sử dụng trong tài liệu.

Giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai thực hiện từ năm học 2020-2021.

Hàn Minh