: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 17/09/2019

Công việc gốc của Đảng

Cuối tuần qua, đến dự và chia vui với đội ngũ giảng viên, học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhân 70 năm Ngày thành lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng những thành tích mà nhà trường đạt được thời gian qua bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý nhà trường một số vấn đề cần khắc phục nhằm nâng cao năng lực dạy và học của trường Đảng hàng đầu đất nước.

Điều này tưởng chừng chỉ là lưu ý; nhưng thực tế đây lại là khâu rất quan trọng. Bởi, tại đây- tại trường Đảng trung ương - những năm qua, chúng ta đã đào tạo hàng ngàn cán bộ cốt cán; trong đó có các cán bộ cấp cao nhất của Đảng. Nhiều cán bộ từng là học viên tại giảng đường học viện sau này đã trở thành cán bộ cốt cán của nhiều bộ, ban, ngành, địa phương.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Nói thế để thấy, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ cách mạng thời kỳ nào cũng là quan trọng và bồi dưỡng thế hệ cán bộ cách mạng cho nhiệm kỳ sau lại càng quan trọng hơn bởi vì, nó gắn chặt chẽ với sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Một đất nước hùng cường là một đất nước mà mọi chính sách đều nhằm đến việc phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân để từ đó tạo nên một sức mạnh chung cho quốc gia. Muốn như thế, chúng ta phải có một đội ngũ cán bộ mạnh, biết lo cho cái chung; biết hy sinh vì cái chung. Và, những cán bộ như thế phải được phát hiện từ cơ sở, trong quần chúng nhân dân, được đào tạo cả về chuyên môn lẫn lý luận; chịu sự rèn giũa, giám sát của nhân dân. Trong các thang bậc phát triển của một cán bộ lãnh đạo nói chung và một cán bộ cấp cao nói riêng, rõ ràng vai trò của trường Đảng trung ương là rất quan trọng.

Ngay tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định: Trong những năm qua, Đảng ta đã dành nhiều nỗ lực tăng cường công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Toàn Đảng đã tiến hành công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Hội nghị Trung ương 7 khoá XII đã ban hành một nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ với quan điểm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Và, trong quá trình đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là một mắt xích không thể thiếu. Vì thế, “cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, xác định sứ mệnh, tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu, giá trị cốt lõi và các định hướng phát triển Học viện trong những thập kỷ tới” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và yêu cầu: “Cần phải nhận thức sâu sắc: Học viện là trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời, Học viện cần tập trung nghiên cứu, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ, củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.”

Nhiệm vụ lớn, trách nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh tồn tại nhiều quan niệm sai lầm về việc học chính trị cũng như khung chương trình của hệ thống trường Đảng lại chưa thật sự hấp dẫn, còn nặng lý thuyết.

Cùng với việc nâng cao năng lực giảng dạy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu trưởng Đảng trung ương cần đầu tư nhiều công sức và nguồn lực hơn nữa cho công tác nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư vấn chính sách đồng thời củng cố và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm thù địch và luận điệu sai trái, truyền tải được hơi thở từ thực tiễn cuộc sống vào các bài giảng.

“Học viện cần phải đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong các lĩnh vực công tác của toàn Học viện.

Đối với các học viên, rõ ràng, được học tại trường Đảng trung ương là vinh dự và trách nhiệm; là dịp để nâng cao trình độ, năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng. Nên, nếu chỉ đòi hỏi sự đổi mới của riêng nhà trường hẳn nhiên là chưa đủ; mà cần cả sự đổi mới, nỗ lực của chính các học viên để việc học lý luận chính trị không phải là công việc khô khan, nhàm chán. Sự nỗ lực như vậy là phải từ hai phía, người dạy và người học.

Hoàng Mai