Hỗ trợ HTX sản xuất nông sản thương hiệu quốc gia

    T. Chung

Chiều 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và dự thảo Quyết định của Thủ tướng về Quy chế bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của quỹ này.

Hỗ trợ HTX sản xuất nông sản thương hiệu quốc gia

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (Ảnh: VGP).

Cơ quan soạn thảo là Bộ Tài chính cho biết việc xây dựng 2 quyết định trên nhằm thực hiện Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành liên quan đã cho ý kiến về các nội dung bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ, phát triển hợp tác xã; kinh phí thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và hỗ trợ miễn phí bảo lãnh tín dụng; đối tượng được bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, xử lý rủi ro; mức lãi suất hỗ trợ sau đầu tư, nguồn thực hiện hỗ trợ lãi suất và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh sự cần thiết của Quỹ hỗ trợ hợp tác xã trong việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế hợp tác, nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 246 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xác định rõ trọng tâm, trọng điểm hỗ trợ của quỹ, theo nguyên tắc Nhà nước và nhân dân cùng làm, chú trọng đầu tư cho các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, vùng miền.

Đặc biệt, quỹ chỉ xây dựng và hỗ trợ cho các hợp tác xã theo các chương trình, đề án cụ thể và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm nguồn (từ các nguồn ngân sách Nhà nước, ODA, Quỹ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác) để bổ sung vốn điều lệ cho quỹ, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đối với đề xuất của Liên minh hợp tác xã Việt Nam về bổ sung cơ chế cho vay vốn lưu động của Quỹ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng chưa phù hợp vì việc cho vay vốn lưu động dễ xảy ra rủi ro, mất vốn Nhà nước nếu quỹ không đủ năng lực quản lý, giám sát hoạt động, dòng tiền của khách hàng vay vốn…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, Quỹ cần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo tinh thần của Nghị định số 193 của Chính phủ; xây dựng quy trình bảo lãnh tín dụng 3 bên giữa hợp tác xã, ngân hàng và Quỹ; thực hiện việc nộp phí bảo lãnh tín dụng nhằm tăng cường trách nhiệm hoạt động của các hợp tác xã tham gia vay vốn.

Nhằm bảo đảm thuận tiện và tính thống nhất đối với hoạt động của quỹ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ Tài chính lồng ghép 2 dự thảo quyết định trên thành 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất