Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

L.Hồng

Trong 2 ngày 8 và 9/6, tại TP HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đối tượng là lãnh đạo các hội khoa học và kỹ thuật, lãnh đạo liên hiệp các hội và đội ngũ tri thức các tỉnh, thành phố phía Nam.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được tổ chức ngày 8/6 tại TP HCM.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái.

Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu sẽ nghiên cứu ba chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề được giới thiệu, Hội nghị sẽ dành thời gian thảo luận, trao đổi tập trung vào nội dung các đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội; đồng thời phân tích sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung liên quan lĩnh vực khoa học và kỹ thuật để lãnh đạo liên hiệp các hội, tổng hội, hội khoa học và kỹ thuật, đội ngũ trí thức thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Trách nhiệm của người giới thiệu

Trách nhiệm của người giới thiệu

Hiện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị đang lấy ý kiến cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân ...

Xem nhiều nhất