Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024: Khẩn trương triển khai đại hội điểm

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 của tỉnh Hải Dương đang được tiến hành khẩn trương, nhất là việc tổ chức đại hội điểm cấp huyện, xã.

Đại hội các cấp lần này rất chú trọng đến công tác nhân sự, Mặt trận tỉnh Hải Dương sẽ lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, có uy tín, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công tác Mặt trận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Nguyễn Quang Phúc- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương nhấn mạnh khi trao đổi với PV Đại Đoàn Kết.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024:  Khẩn trương triển khai đại hội điểm

Ông Nguyễn Quang Phúc.

PV: Đến thời điểm này công tác chuẩn bị Đại hội điểm MTTQ đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương chỉ đạo hướng dẫn thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Phúc: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã triển khai các công việc để tổ chức Đại hội; thống nhất thời gian và đơn vị để tổ chức Đại hội điểm cấp xã, huyện để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành Đại hội cấp xã, cấp huyện trong toàn tỉnh. 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện, MTTQ các xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội và báo cáo cấp uỷ Đảng cùng cấp. Hiện nay đã và đang triển khai tích cực các nội dung công việc để tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã theo đúng nội dung, chương trình và tiến độ đã đề ra. Theo kế hoạch, ngày 25/10 Đại hội điểm cấp xã của tỉnh sẽ tổ chức tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, sau đại hội điểm, các huyện sẽ tiến hành Đại hội điểm cấp xã của các huyện còn lại. Đại hội cấp xã hoàn thành trước 30/3/2019. Dự kiến từ ngày 5 đến 15/3/2019 Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh sẽ tổ chức tại huyện Kinh Môn và hoàn thành đại hội cấp huyện trước 30/5/2019. Đại hội cấp tỉnh dự kiến từ 15 - 20/6/2019.

MTTQ huyện Thanh Hà, Kinh Môn là 2 đơn vị làm điểm cấp huyện, cấp xã để thống nhất về chủ trương. Ngay sau Đại hội điểm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ họp rút kinh nghiệm với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã được chọn làm điểm của cấp huyện để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ đặt ra nhằm nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp là xây dựng được Ủy ban MTTQ Việt Nam đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới. Vậy thưa ông, MTTQ tỉnh Hải Dương đã chuẩn bị công tác nhân sự như thế nào?

- Xác định việc xây dựng nhân sự Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội, do vậy, chúng tôi cho rằng việc lựa chọn các vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQ các cấp phải đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng cũng như chất lượng hoạt động thì mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội, trong đó chỉ đạo rất cụ thể về cơ cấu, thành phần Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp phải đảm bảo tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Chú trọng đến chất lượng, thành phần, cá nhân tiêu biểu, phải có uy tín, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công tác Mặt trận, có đủ điều kiện tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt phải bảo đảm tỷ lệ người ngoài Đảng từ 25 - 30% để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là tổ chức liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Chỉ thị cũng nêu rõ Cấp uỷ các cấp phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Đặc biệt, trong cơ cấu Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cố gắng lựa chọn một số cá nhân tiêu biểu, có uy tín, có năng lực trình độ, nhất là 1 số chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia: Kể cả người đã nghỉ hưu hoặc đương chức (nhất là cấp tỉnh và huyện), đồng thời cơ cấu vào các hội đồng tư vấn để nâng cao vai trò giám sát, phản biện của MTTQ các cấp.

Đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, tiêu chuẩn được đưa ra như thế nào, thưa ông?

- Ngoài những quy định tiêu chuẩn chung, chức danh Chủ tịch MTTQ các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện quy định cụ thể: Có hiểu biết toàn diện về công tác Mặt trận; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Có khả năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tập hợp quần chúng, xây dựng liên minh chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội và tổ chức giám sát, phản biện xã hội. Có nhiệt huyết và là hạt nhân khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, phải kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở một trong các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện  hoặc cấp trưởng các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và tương đương... 

Đối với cấp huyện, nhiệm kỳ tới phân công, giới thiệu và bố trí 100% các đồng chí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ cấp huyện. Như vậy có thể nói 100% Chủ tịch MTTQ cấp huyện được cơ cấu vào Ban Thường vụ cấp ủy huyện.

Đối với cấp tỉnh đến năm 2020 phân công, giới thiệu, bố trí đồng chí Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ tỉnh. Đối với cấp xã: Các Đảng bộ xã, phường, thị trấn có 5 uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ thì phân công, giới thiệu 1 đồng chí để Đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; đối với các Đảng bộ xã, phường, thị trấn có dưới 5 uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ thì phân công, giới thiệu 1 đồng chí Đảng uỷ viên để Đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cùng cấp.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị nhân sự Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã là Thường vụ còn gặp nhiều khó khăn vì một số đơn vị Ban Thường vụ có 5 đồng chí nhưng không có cơ cấu Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, việc bố trí phân công Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam là Uỷ viên Ban Thường vụ cũng khó khăn vì chưa đến kỳ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ.

Để chào mừng Đại hội MTTQ  các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt, MTTQ tỉnh Hải Dương đã làm gì để hưởng ứng thực hiện, thưa ông?

- Thực hiện đợt phát động thi đua đặc biệt này, Ban Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã phát động đợt thi đua trong hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động đạt kết quả cao.

Trong đó tập trung tổ chức thực hiện các hoạt động như: Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân để phản ánh và đề xuất với cấp ủy, chính quyền kịp thời xem xét giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượng cuộc vận động ‘’Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’; thực hiện hiệu quả và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư; đổi mới các hình thức hỗ trợ người nghèo theo hướng thiết thực, tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đến hết năm 2019 hỗ trợ xây mới 1.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh…
Trân trọng cảm ơn ông!

* Xây dựng nhân sự Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội, vì vậy việc lựa chọn các vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp phải đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng cũng như chất lượng hoạt động thì mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới. Về cơ cấu, thành phần Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp phải đảm bảo tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Chú trọng đến chất lượng, thành phần, cá nhân tiêu biểu, phải có uy tín, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công tác Mặt trận, có đủ điều kiện tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Sâu sát hơn, tận tâm hơn

Sâu sát hơn, tận tâm hơn

Từ đầu năm 2020 đến nay, Mặt trận các cấp tỉnh Thanh Hoá đã tập trung bám sát cơ sở, hướng về khu dân cư, tổ chức triển khai các phong trào, các cuộc vận động đạt ...
Nông thôn mới ở Sốp Cộp

Nông thôn mới ở Sốp Cộp

Qua 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Xem nhiều nhất