Kiên định mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

M.Loan- H.Vũ- Q. Vinh- V. Mạnh

Ngày 26/1, bên lề Đại hội XIII của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao đổi với báo chí về chính sách an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới.

Thưa Thượng tướng, ông có thể cho biết về những chính sách an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới được thể hiện trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Một trong những thành tựu rất quan trọng trong 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh thì trong 5 năm qua, tại dự thảo báo cáo chính trị vừa trình bày tại Đại hội XIII đã cho thấy đất nước giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Trong 5 năm qua chúng ta giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện, có dấu ấn. Trong tổng thể các thành tựu về kinh tế chính trị, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng an ninh, một trong những điểm nổi bật là thành tựu Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.

Từ thành tựu Đại hội XII, trong phương hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục kiên định kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền an ninh quốc phòng toàn dân. Ví như những quan điểm mới của chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, trong đó chú trọng đẩy mạnh ngoại giao quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tiếp tục phát triển đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, lực lượng vũ trang và quân đội là chủ lực; gắn kết chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với đối ngoại; quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế xã hội.

Hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức chống phá, đòi phi chính trị hóa quân đội vậy chúng ta có giải pháp nào để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng với quân đội, thưa ông?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Trong lịch sử gần 91 năm hình thành và phát triển, Đảng ta xác định trong 5 bài học về thành tựu đất nước ta thì bài học đầu tiên là giữ vững và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác này phải toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức, công tác cán bộ.

Trong Báo cáo chính trị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có nhấn mạnh yếu tố xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng. Chính vì vậy trong lịch sử, nhất là trong thời kỳ đổi mới 5 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

Trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 5 năm qua có thế trận thống nhất từ công tác lãnh đạo, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cấp ủy, hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, chúng ta cũng có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng. Tất cả các chiến lược này có lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt nhưng bản chất chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Sắp tới trong quan điểm của Đại hội lần thứ XIII, nhân tố quyết định là phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng sẽ tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ là phải bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng mà ba trụ cột lớn đó là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cụ thể hóa, để nhân dân ta và đảng viên tiếp tục hiểu rõ hơn, khẳng định rõ những thành tựu đổi mới của đất nước ta.

Trong văn kiện Đại hội có nhiều bước phát triển mới như xây dựng quân đội Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xin ông cho biết rõ hơn về quan điểm mới trong văn kiện lần này và phương hướng thời gian tới?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, chúng ta đã xác định là xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó có một số các lực lượng quân binh chủng tiến lên hiện đại, để làm sao cho đến năm 2025, chúng ta thực hiện được chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Gần đây khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng đã nhấn mạnh “trước hết là hiện đại hóa và con người”. Hiện đại hóa con người trước hết là về mặt chính trị. Cốt lõi của chính trị thì chúng tôi đang tập trung vào xây dựng tiêu chí chuẩn mực, của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới với năm chuẩn mực cơ bản. Một là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, của nhân dân. Thứ hai là phải có phẩm chất đạo đức trong sáng. Thứ ba là phải có ý chí quyết chiến, quyết thắng trong học tập, trong công tác, trong lao động sản xuất. Thứ tư là phải gắn bó máu thịt với nhân dân, tình thương yêu nhân dân, tình đồng chí, đồng đội. Thứ năm là tinh thần quốc tế vô sản trong sáng trong thời kỳ mới.

Về tập trung xây dựng hiện đại, với lực lượng hiện nay cố gắng tinh gọn. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để đáp ứng được yêu cầu, để Quân đội đủ sức để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo các mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Vậy sau Đại hội XIII, Quân đội sẽ triển khai như thế nào để đưa Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, thưa ông?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Trong thời gian vừa qua, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua để chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với nhiều các nhiệm vụ, các chỉ tiêu. Trước hết là phấn đấu thực hiện tốt 3 chức năng của quân đội: chức năng đội ngũ chiến đấu, vừa là tăng cường sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, giữ gìn biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ kết hợp với công an và hệ thống chính trị địa phương thực hiện nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình. Đó là bảo vệ và phòng, chống đại dịch để cho nhân dân ta có một mùa xuân thật tươi vui, ấm áp. Thứ hai chúng ta đã hướng về với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, các chuyến tàu đi ra thăm bộ đội và nhân dân ở vùng biển đảo, các cuộc hành quân của cán bộ, chiến sỹ đồng hành với đồng bào miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa khó khăn, chào mừng các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng vừa là hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân có một mùa xuân mới thật là tốt.

Đặc biệt, các lực lượng của quân đội đã phối hợp chặt chẽ với cả hệ thống chính trị, nhất là với lực lượng Công an nhân dân quyết tâm thi đua bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch và định hướng về việc triển khai thực hiện và nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII vào cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Không để tình trạng nợ đọng văn bản

Không để tình trạng nợ đọng văn bản

Sáng 26/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng chủ trì làm việc với 8 bộ, cơ quan liên quan về tình hình xây ...
Hà Nội: Quận ủy Đống Đa có tân Bí thư

Hà Nội: Quận ủy Đống Đa có tân Bí thư

Chiều 26/2, Thành ủy Hà Nội đã thực hiện công bố quyết định về việc điều động, phân công ông Đinh Trường Thọ giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Đống Đa.

Tin nóng

Xem nhiều nhất