: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:50:00 31/12/2016

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình giảm nghèo khác

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với UNICEF xây dựng Sổ tay hướng dẫn “Quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình, dự án giảm nghèo khác và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Theo dự thảo Sổ tay hướng dẫn kết cấu theo 5 phần chính gồm: Giới thiệu một số vấn đề chung như bối cảnh mới của CT135 trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề về cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG; Những lưu ý khi thực hiện quy trình lập kế hoạch CTMTQG Giảm nghèo bền vững (GNBV) gắn với lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; Một số hướng dẫn khi thực hiện các hoạt động của Chương trình 135 theo cơ chế quản lý điều hành và tổ chức thực hiện áp dụng chung cho các CTMTQG, nhất là CTMTQG GNBV nhưng đảm bảo phù hợp với mục tiêu và đối tượng hưởng lợi của Chương trình 135; Một số hướng dẫn để tăng cường trao đổi thông tin, khuyến khích điều phối và hợp tác giữa Chương trình 135 với các dự án có mục tiêu giảm nghèo khác thực hiện trên cùng địa bàn; Hướng dẫn đối với công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá của Chương trình 135 gắn với yêu cầu giám sát và đánh giá chung của CTMTQG GNBV.    

Đức Anh