Lai Châu: Sở Khoa học và Công nghệ bị yêu cầu thu hồi hàng trăm triệu đồng

 Đức Sơn

Thanh tra tỉnh Lai Châu vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu giai đoạn năm 2016-2017.

Theo Kết luận thanh tra, việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập, bản kê khai một số nội dung còn để trống chưa điền đầy đủ thông tin theo quy định. Một số bản kê khai việc giải trình nội dung biến động tăng, giảm tài sản còn chưa hợp lý.

Mặt khác, việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2016, 2017 tại khối Văn phòng sở còn thiếu biên bản công khai bản kê tài sản. Việc xác định đối tượng chuyển đổi vị trí theo Nghị định số 158/NĐ-CP còn nhầm với đối tượng lãnh đạo cấp phòng. Ngoài ra, sở này cử công chức đi đào tạo không có tên trong kế hoạch, việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau thanh tra, đơn vị chưa thực hiện việc xử lý tập thể đối với những sai phạm được chỉ ra.

Việc xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ quy định thủ tục thanh toán tiền xăng xe chưa chặt, chưa quy định phương thức chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức. Việc kiểm soát một số chứng từ thanh toán chưa chặt chẽ, thiếu thủ tục, các điều kiện thanh toán chưa đầy đủ theo quy định. Một số khoản chi chưa đúng chế độ, định mức và quy chế chi tiêu nội bộ.

“Công tác kế toán tài chính, kiểm soát có nội dung chưa chặt chẽ, xác định thiếu thuế giá trị gia tăng, thu phí, lệ phí, chưa phản ánh đầy đủ các khoản thu sự nghiệp phát sinh. Chưa đối chiếu chi tiết các khoản công nợ các khoản phải thu. Chưa quy định cụ thể các nội dung chi từ các quỹ trong quy chế chi tiêu nội bộ. Chưa ban hành quyết định trích quỹ, việc hạch toán trích lập đối với các loại quỹ chưa được phản ánh đầy đủ, công tác bàn giao tài sản cố định còn chưa kịp thời…”- kết luận thanh tra chỉ rõ.

Thanh tra tỉnh Lai Châu cũng phát hiện việc triển khai thực hiện một số đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ còn chậm so với hợp đồng đã ký kết, phải gia hạn thời gian thực hiện. Một số nội dung chi chưa hợp lý, hợp lệ, chi vượt định mức. Các nội dung chi phát sinh trong quá trình thực hiện không có trong dự toán được duyệt nhưng đơn vị chưa kịp thời ban hành quyết định điều chỉnh. Việc chuyển giao công nghệ chưa thường xuyên liên tục, dẫn đến các tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả gặp khó khăn trong việc duy trì, nhân rộng.

Trên cơ sở phát hiện các thiếu sót, Thanh tra tỉnh Lai Châu kiến nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp kiểm điểm xác định trách nhiệm của các tập thể lãnh đạo, cá nhân trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành đối với các sai phạm. Đồng thời, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Lai Châu cũng kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm là 115 triệu đồng.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất