Lựa chọn nội dung phù hợp để giám sát

Tuệ Phương

Giám sát và phản biện xã hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên. Để đáp ứng yêu cầu đó, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai công tác giám sát, phản biện hiệu quả. Nhiều nội dung kiến nghị sau giám sát đã được cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng tập trung giải quyết, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát 4 nội dung, đạt 133% chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội ban hành kế hoạch phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời hướng dẫn MTTQ các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Hướng dẫn MTTQ cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức thực hiện tốt việc giám sát cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng tập trung phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát và đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Chỉ tính riêng trong năm 2021, Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 2.398 cuộc, Ban Giám sát và đầu tư của cộng đồng đã giám sát 871 dự án. Qua giám sát đã phát hiện 18 vụ việc sai phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý 18 vụ việc. Kết quả giám sát đã góp phần mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội thành công vào dự thảo Đề án phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2050.

Đề án là định hướng cho sự phát triển ngành vật liệu xây dựng của tỉnh theo hướng bền vững, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường. Đề án là căn cứ để xây dựng các chương trình hành động, đề tài khoa học công nghệ trong lĩnh vực phát triển vật liệu xây dựng, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thực thi các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về vật liệu.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây Đảng, xây dựng chính quyền. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với các tổ chức thành viên nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung giám sát việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá XII.

Để đảm bảo nội dung hoạt động thông suốt, MTTQ đã chủ động xây dựng kế hoạch, trong đó phân định rõ nội dung nào Mặt trận chủ trì, nội dung nào do từng tổ chức chính trị- xã hội chủ trì để phù hợp và tránh trùng lặp. Quá trình thực hiện linh hoạt, quan tâm đến những vấn đề lớn phát sinh; phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị sau giám sát.

Đặc biệt muốn giám sát tốt thì phải lựa chọn được nội dung phù hợp, đại diện cho tiếng nói của người dân và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. “Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, MTTQ tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Gắn nhiệm vụ giám sát với việc lắng nghe ý kiến của nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan nhà nước”, ông Thắng cho biết.           

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất