Mặt trận phải là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhân dân hành động yêu nước

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh tinh thần trên tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, tổ chức sáng nay, 11/11.

Tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức, các tham luận đã khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo cũng nhấn mạnh tới vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, các tham luận tại Hội thảo đã phản ánh khá toàn diện về quá trình hình thành tổ chức và hoạt động của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong 90 năm qua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo.

Với nội dung phong phú, luận giải sâu sắc, khoa học, các tham luận đã góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong suốt 90 năm qua.

Lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất gắn liền với những bước phát triển của cách mạng Việt Nam.

Hoạt động của Mặt trận đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, hoạt động của Mặt trận cũng góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhận định, từ các góc độ tiếp cận khác nhau, Hội thảo đã làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã để lại những bài học vô cùng quý giá. Trong đó bài học xuyên suốt là phải luôn quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong từng thời kỳ lịch sử.

Đó cũng là bài học về giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận trên cơ sở không ngừng tìm tòi, cải tiến phương thức lãnh đạo phù hợp với tính chất đặc thù của tổ chức Mặt trận, không ngừng xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận về tư tưởng, chính trị và tổ chức.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận phải kết hợp một cách nhuần nhuyễn, khoa học giữa thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng với nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận.

Đó còn là bài học về phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội để Mặt trận thực sự giữ vai trò là “cầu nối” giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Trong mọi hoạt động của Mặt trận, phải chủ động, bám sát cơ sở, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, các dân tộc và các tôn giáo… từ đó tạo sự đồng thuận xã hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới bài học về giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, với công cuộc đổi mới, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh hiện nay, việc giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước còn thể hiện thông qua niềm tin vào phẩm chất, đạo đức, năng lực của cán bộ, đảng viên của Đảng, của hệ thống chính trị trong thực thi nhiệm vụ và chăm lo cuộc sống của nhân dân.

“Mặt trận phải là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhân dân hành động yêu nước, là chỗ dựa của nhân dân khi nhân dân cần được bảo vệ. Kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Có phương thức, biện pháp phù hợp để nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng và đấu tranh chống lại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, vấn đề tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cũng như người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là yêu cầu cấp thiết đối với tổ chức Mặt trận.

“Mặt trận cần hướng mạnh về cơ sở, nhất là địa bàn khu dân cư, phát huy sự năng động, sáng tạo của Mặt trận các cấp trong công tác vận động nhân dân với phương châm “lắng nghe nhân dân nói”. Mặt trận các cấp cần tập hợp ý kiến, nguyện vọng và sự hiến kế của nhân dân trong tham mưu chủ trương, chính sách đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị vững mạnh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, Mặt trận cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy hiệu quả "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"; chủ động trong mọi hoạt động để gần dân, sát dân hơn; tăng cường sự đồng thuận xã hội nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thực hiện tốt hơn nữa vai trò chủ trì của Mặt trận theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động theo quy định của pháp luật; mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Phòng, chống cháy rừng mùa khô

Phòng, chống cháy rừng mùa khô

Hiện nay, diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng toàn tỉnh Kiên Giang trên 89.604 ha, chiếm 14,12% diện tích tự nhiên của tỉnh...

Xem nhiều nhất