: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:35:00 03/03/2016

Bắc Giang: Công nhận 540 người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định công nhận 5 người là người dân tộc thiểu số có uy tín trong cộng đồng, nâng tổng số người dân tộc thiểu số được công nhận có uy tín trong cộng đồng lên 540 người. 

Đây là những người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan ở địa phương, giữ gìn bản sắc văn hoá, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Sau khi công nhận, người có uy tín được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước và thực hiện một số công việc tại địa phương theo quy định.

   Quỳnh Anh