: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
12:30:00 22/08/2017

Cán bộ Mặt trận cần chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 cho cán bộ Mặt trận tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị: “Người cán bộ Mặt trận cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết đoán, quyết liệt, quyết làm để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Sáng 22/8, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 cho cán bộ Mặt trận tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào. Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Nguyễn Hữu Dũng cùng 155 học viên đến từ 29 tỉnh từ Đà Nẵng trở vào.

Ngày đầu tiên của Hội nghị, các đại biểu sẽ được Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phổ biến kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu. Đồng thời, đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được chia thành các nhóm thảo luận các chuyên đề liên quan đến công tác Mặt trận như công tác Tuyên giáo, Phong trào, Dân chủ - Pháp luật, Dân tộc và Tôn giáo.


Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận sự quan tâm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào khi cử cán bộ Mặt trận các cấp tham dự Hội nghị để kịp thời triển khai, bổ sung một số nhiệm vụ mới, tập huấn sâu rộng, giải đáp những kiến nghị của địa phương về công tác Mặt trận từ đó nâng cao chất lượng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai, đánh giá công tác Mặt trận năm 2017 và những năm tiếp theo.

Điểm lại công tác Mặt trận trong 8 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực triển khai Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam, trong đó có nhiều nội dung công tác có sự chuyển biến tích cực, hiệu quả ở Trung ương và cơ sở.

“MTTQ Việt Nam đã ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời hiệp thương với các đoàn thể để giải quyết hiệu quả các vấn đề để Mặt trận thực sự là cầu nối quan trọng trong việc thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.


Các đại biểu tại Hội nghị tập huấn.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như việc nắm tình hình nhân dân, phản ánh ý kiến của nhân dân chưa bài bản, thường xuyên. Việc triển khai cuộc vận động vẫn chưa đi vào chiều sâu, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa có cách làm sáng tạo và sự chuyển biến tại các khu dân cư trong triển khai các phong trào của Mặt trận chưa hiệu quả, chưa phát huy được sức mạnh của Mặt trận từ các khu dân cư. Một số nội dung từ các chương trình giám sát chưa cao. Việc theo dõi, đôn đốc xử lý các kiến nghị sau giám sát còn chưa sâu sát.

Từ thực tiễn trên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung đổi mới nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” và đổi mới việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) theo hướng thiết thực hơn, tránh hình thức, hiệu quả thấp.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó cần tập trung quán triệt, hướng dẫn triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến xã, phường, trị trấn và khu dân cư. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản của cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường chỉ đạo điểm và rút kinh nghiệm trong triển khai cuộc vận động ở các cấp.


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Tiếp tục phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh vì công tác giám sát, phản biện xã hội hiện nay đã đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, một số vấn đề cần phải giám sát đột xuất, đột biến, cần kiểm tra thường xuyên để thấy được thực tế hiện nay tại mỗi cơ sở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, “Người cán bộ Mặt trận cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết đoán, quyết liệt, quyết làm để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.”.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là công tác đối ngoại nhân dân và công tác cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng hệ thống Mặt trận các cấp cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để có phương án chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Đối với đại biểu tham dự Hội nghị, để kiến thức được trang bị vào thực tiễn một cách bài bản, sáng tạo, đạt hiệu quả, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý mỗi cán bộ Mặt trận cần nắm vững những chuyên đề tại Hội nghị, tăng cường sự trao đổi qua lại, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, từ đó góp phần sáng tỏ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

“Mỗi người cán bộ Mặt trận phải yêu công việc của mình, tâm huyết với công việc mình đang làm, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình tại khu dân cư và ở đâu có nhân dân thì ở đó có đội ngũ cán bộ Mặt trận”- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Quốc Định