: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:03:00 25/12/2015

Dân biết, dân bàn

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” vừa qua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) khởi xướng góp phần quan trọng vào việc thực hiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên ngay từ ngày đầu đã được các cấp ủy đảng thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) lãnh đạo thực hiện. 

Dựa vào Nghị quyết của Thị ủy và tình hình thực tế của địa phương, MTTQ Từ Sơn đã xây dựng chương trình hành động hàng năm với những nội dung trọng tâm của cuộc vận động nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ năm 2010 đến nay, MTTQ Từ Sơn đã gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trải qua 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, MTTQ Từ Sơn đã phối hợp với UBND huyện, các ngành, tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Trong phát triển kinh tế, các khu dân cư đã tổ chức nhiều phong trào, giải quyết những khó khăn trực tiếp ở từng địa phương. Hầu hết các khu dân cư giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng nhiều biện pháp và nhiều nguồn vốn. Các đoàn thể vay ủy thác và tín chấp với các ngân hàng chính sách xã hội, NN&PTNT để cho các hộ nông dân vay, nhất là những hộ nghèo, phát triển kinh tế nhằm xóa nghèo bền vững với số tiền 149 tỷ đồng.

Cùng với tổ chức cho hộ nghèo phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững, hàng năm, MTTQ các cấp Từ Sơn đều phát động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây dựng quỹ Vì người nghèo để giúp đỡ người nghèo trực tiếp. Do có những hình thức vận động sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, nên cuộc vận động xây dựng quỹ Vì người nghèo hàng năm đều vượt kế hoạch trên giao. Trong những năm qua, Từ Sơn đã xây dựng được trên 300 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, với số tiền trên 10 tỷ đồng. Hộ khá và giàu tăng, hộ nghèo giảm hàng năm, năm 2005 có 3,7% hộ nghèo, nay xuống còn 1,38%.

Qua thực tế thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở Từ Sơn thấy rằng, các tiêu chí quốc gia xây dựng NTM cơ bản là trùng hợp với các nội dung cuộc vận động nhất là khi Mặt trận vừa phát động cuộc vận động mới: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vì vậy, gắn cuộc vận động với phong trào xây dựng NTM sẽ hỗ trợ nhau cùng phát triển. Nhờ có gắn kết nên Từ Sơn đã có một bước chuyển biến trong việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, khai thác và phát huy nguồn lực trong nhân dân tại chỗ để cùng giải quyết những vấn đề mới, thiết thực và bức xúc của cuộc sống.  

 Nguyễn Khang