: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:30:21 04/05/2019

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động của Mặt trận

Ngày 4/5, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị nghiệm thu chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam”. 

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động của Mặt trận

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Đây là chuyên đề nhằm tổng kết chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng các vị trong Ban Chủ nhiệm đề tài và Hội đồng nghiệm thu.

Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm chuyên đề cho biết, thời gian qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa VIII về đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sao cho phù hợp với sự phát triển đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, trí tuệ của người Việt Nam, không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết trong MTTQ Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động thời gian qua. Theo đó, việc triển khai, thực hiện “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”của Ủy ban MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố và tổ chức thành viên hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do sắp xếp tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở một số tỉnh, thành phố phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác nên thiếu chuyên sâu, không có điều kiện tập trung thời gian, công sức, trí tuệ cho công tác Tuyên giáo…

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động của Mặt trận - 1

Bà Bùi Thị Thanh báo cáo tóm tắt đề tài.

Nêu nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời gian tới, bà Bùi Thị Thanh nhấn mạnh, cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; Công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam; Công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam; Công tác đối ngoại của MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng để hoàn thiện chuyên đề, để đây là cơ sở quan trọng đóng góp vào báo cáo nhiệm kỳ 2014-2019 của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh lưu ý, chuyên đề cần bổ sung những nét nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua và chỉ ra những bất cập trong quá trình triển khai, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể để đáp ứng yêu cầu trong nhiệm kỳ Đại hội mới, đồng thời cụ thể hơn hệ thống số liệu và nhận định đánh giá cho từng nội dung mà chuyên đề đề cập tới.

Hội đồng đã bỏ phiếu nghiệm thu và thông qua chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam”.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị nghiệm thu chuyên đề khoa học “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm chuyên đề cho biết, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động luôn được đổi mới, có nhiều cách làm hay, sáng tạo theo hướng thiết thực; bám sát và tập trung vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Trung ương và của tỉnh, từ đó thể hiện rõ hơn vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động của Mặt trận - 2

Toàn cảnh Hội nghị.

Chuyên đề đã đề ra 4 nhóm giải pháp như: Nhóm giải pháp về mặt nhận thức; nhóm giải pháp về nâng cao trình độ và phương pháp xây dựng cơ chế và tổ chức thực hiện cơ chế; nhóm giải pháp về nâng cao năng lực hoạt động, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và giải pháp về xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự nhấn mạnh, chuyên đề đã khẳng định việc đổi mới là việc cần thiết và đã khai thác được ưu, khuyết điểm, thực trạng hoạt động của MTTQ Việt Nam và chỉ rõ được nguyên nhân của thực trạng. Đây chính là căn cứ quan trọng đóng góp vào báo cáo nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hải Nhi