: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:00:00 07/08/2017

Hà Tĩnh đẩy mạnh Cuộc vận động ‘Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt’

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

Kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát động đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh; tổng kết tình hình và kết quả thực hiện, đánh giá vai trò trách nhiệm của mỗi đơn vị, địa phương trong việc tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở sản xuất và người dân, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp phù hợp để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cao hơn.

Đồng thời, MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã được giao trách nhiệm chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải đảm bảo thực hiện tốt nội dung công việc được phân công tại kế hoạch này.

Trong đó ưu tiên bố trí kinh phí, lồng ghép với các chương trình, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của các ngành và các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác có liên quan trên địa bàn tỉnh để huy động tối đa nguồn lực của tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp cho các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của kế hoạch.

N. Phượng