Khu dân cư và cơ sở là nơi để tập hợp đoàn kết

 Hải NhiẢnh: Quang Vinh

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, khu dân cư và cơ sở là nơi để tập hợp đoàn kết. Đây là chính sách nhất quán của Mặt trận. Vì vậy, đề tài “Vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thực trạng và giải pháp” rất có ý nghĩa trong cả lý luận và thực tiễn hiện nay.

Khu dân cư và cơ sở là nơi để tập hợp đoàn kết 

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 14/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ về “Vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thực trạng và giải pháp”. 

Theo TS Phạm Thị Hồng chủ nhiệm đề tài, vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. Từ chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam cần phải có những công trình nghiên cứu khoa học cơ bản để tham mưu, đề xuất với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam các giải pháp tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tham gia thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

Khu dân cư và cơ sở là nơi để tập hợp đoàn kết  - 1

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị. 

Đánh giá cao việc lựa chọn đề tài để nghiên cứu, GS.TS. Trần Ngọc Đường phản biện 1 cho rằng, đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn. Tuy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã từng bước được mở rộng và tăng cường, nhưng nhìn chung chưa thực sự trở thành mục tiêu và động lực của sự phát triển, chưa đáp ứng được đòi hỏi của công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Nhất là dân chủ chưa trở thành nhân tố quan trọng của việc tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng và củng cố chính quyền cấp cơ sở. 

Trong điều kiện đó, việc nghiên cứu đề tài trên có ý nghĩa rất thiết thực trong việc nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện việc phát huy vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

Khu dân cư và cơ sở là nơi để tập hợp đoàn kết  - 2

Tiến sĩ Phạm Thị Hồng - Chủ nhiệm đề tài phát biểu.

Ông Trần Ngọc Đường nhận xét, đề tài đã tiếp cận đánh giá đúng và sát việc MTTQ tham gia thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đồng thời chỉ ra một số nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm về phát huy việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Việc tiếp cận để đánh giá thực trạng, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm theo các nội dung dân chủ cơ sở từ việc Mặt trận giám sát thực hiện công khai chính quyền để dân biết, dân bàn, dân giám sát. 

Kết quả nghiên cứu đề tài đã đề xuất được một số giải pháp khả thi về việc tiếp tục nâng cao Vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn hiện nay ở nước ta. Trong đó có một số đề xuất thiết thực như: Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở, để tạo lập cơ sở chính trị pháp lý cho MTTQ Việt Nam phát huy vai trò; Giải pháp tiếp tục các quy định về chức năng nhiêm vụ, quyền hạn của MTTQ Việt Nam ; Sắp xếp bộ máy hoạt động của MTTQ các cấp. 

Khu dân cư và cơ sở là nơi để tập hợp đoàn kết  - 3

GS.TS. Trần Ngọc Đường phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu cần tiếp tục chỉnh sửa một số điểm như: Những vấn đề lý luận về dân chủ ở xã, phường, thị trấn về vai trò của MTTQ Việt Nam phải tập trung làm rõ vai trò của MTTQ trong việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn như tên của đề tài. 

Đặc biệt là phải gắn với đặc thù của hệ thống chính trị nước ta để làm rõ vai trò của Mặt trận trong việc phát huy dân chủ. Những vấn đề về dân chủ nhưng nội hàm của dân chủ là gì, các hình thức thực hiện dân chủ hay những vấn đề về vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị. Phải tập trung làm rõ vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc góp phần bảo đảm dân chủ như thế nào, thúc đẩy và làm chỗ dựa cho nhân dân phát huy dân chủ như thế nào. Đi vào dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để xác định vị trí vai trò của Mặt trận ở cơ sở theo các nội dung hiến pháp và pháp luật quy định... 

Khu dân cư và cơ sở là nơi để tập hợp đoàn kết  - 4

Quang cảnh Hội nghị. 

Đánh giá cao sự lựa chọn cũng như quá trình chuẩn bị đề tài của nhóm nghiên cứu, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, đây là một đề tài hay, gắn với chủ trương của Mặt trận là đoàn kết từ khu dân cư. Mặt trận chủ trương hướng về cơ sở giúp dân và lấy địa bàn cơ sở đổi mới nội dung phương thức của Mặt trận.

Khu dân cư và cơ sở là nơi để tập hợp đoàn kết. Đây là chính sách nhất quán của Mặt trận. Cho nên đề tài “Vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thực trạng và giải pháp” rất có ý nghĩa trong cả lý luận và thực tiễn hiện nay.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện tất cả các nội dung góp ý mà các Ủy viên Hội đồng và phản biện đề tài đã cho ý kiến, đây chính là những ý kiến có giá trị khoa học, mang tính gợi mở cao. Để từ đó đề tài có tính thực tiễn, góp phần thúc đẩy dân chủ ở cơ sở có hiệu quả hơn nữa.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Người Mặt trận trong bão lũ

Người Mặt trận trong bão lũ

Nhiệt tình, tâm huyết với việc thôn, việc làng nhưng sau nhiều ngày dầm mình trong mưa, trong nước lũ, ông Nhân đã kiệt sức và qua đời trong niềm tiếc thương của bà ...

Xem nhiều nhất