: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:39:23 24/03/2020

Mặt trận Bình Định hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định vừa ban hành Hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia chuẩn bị Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mặt trận Bình Định hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XI.

Hướng dẫn nhằm cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XI về nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời, thể hiện trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp đối với tổ chức Đảng.

Trong đó, chú trọng công tác tổ chức tuyên truyền về Đảng, các hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp...; công tác tổ chức tham gia góp ý kiến, thảo luận các dự thảo văn kiện của Đảng; công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; việc đẩy mạnh triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam... 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định giao các Ban chuyên môn của Mặt trận tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nội dung hướng dẫn theo lĩnh vực phụ trách (có thời gian phân công cụ thể) và giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện tại địa phương và báo cáo về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo chế độ báo cáo tháng, quý và báo cáo tổng hợp kết quả Đại hội Đảng bộ từng cấp.

Đồng thời, đề nghị các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) phù hợp với chức năng, nhiệm, vụ, điều kiện của từng đơn vị. 

Anh Phương