: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
19:01:08 17/12/2019

Nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học

Ngày 17/12, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì hội nghị nghiệm thu “Tập tài liệu bồi dưỡng công tác Mặt trận ở cơ sở” và hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam”.

Nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tập tài liệu bồi dưỡng công tác Mặt trận ở cơ sở do Ban Soạn thảo đã thực hiện trong thời gian 2 năm. Theo đó, nội dung tài liệu gồm 3 phần: Nội dung công tác Mặt trận; một số kinh nghiệm triển khai công tác Mặt trận ở KDC (bao gồm 35 mô hình và chia thành 4 nhóm kinh nghiệm); trích lược văn kiện của Đảng, pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam về công tác Mặt trận cơ sở.

Đối với đề tài khoa học cấp cơ sở “Nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam”, đề tài có nhiệm vụ tập trung phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác ứng dụng các kết quả nghiên cứu của cơ quan có tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, về công tác khoa học nghiên cứu, Ban Soạn thảo “tập tài liệu bồi dưỡng cán bộ Mặt trận ở cơ sở” cũng như đề tài khoa học “Nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam” là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng.

Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học và Ban Soạn thảo đã có những nghiên cứu cần thiết để có kết quả quan trọng như ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, đây là những tài liệu hết sức cần thiết để góp phần bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận cấp cơ sở; trong đó đối tượng hướng tới là Ban Công tác Mặt  trận ở khu dân cư. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, đề tài đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. 

N.Phượng