: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:45:02 05/07/2019

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng làm Chủ tịch Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hiệp thương cử ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng làm Chủ tịch Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội.

Ngày 5/7, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã chính thức diễn ra tại TP Bà Rịa. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu chỉ đạo; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng khoảng 500 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tham dự.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, kết quả công tác Mặt trận đạt được trong 5 năm qua đều vượt so với chỉ tiêu đề ra, đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, công tác đối ngoại được tăng cường.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các cấp ủy Đảng đã thể hiện rõ vai trò vừa là người lãnh đạo Mặt trận, vừa là thành viên của Mặt trận. Chính quyền các cấp đã tổ chức thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo. MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường, mở rộng và phát huy, tạo đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” đã phát triển sâu rộng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, các gương sáng ngày càng được lan tỏa và nhân rông.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng làm Chủ tịch Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 1

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn.

Dựa trên kết quả trên, nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”, Mặt trận các cấp tiếp tục xây dựng vững chắc đoàn kết trong nhân dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, phù hợp với từng đối tượng. Mở rộng và nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình an sinh xã hội góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị MTTQ các cấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Phát huy vai trò liên minh chính trị, phối hợp, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội IX MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ các cấp chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện những khó khăn, bức xúc để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, không để phát sinh những tình huống bị động, bất ngờ trong đời sống nhân dân mà Mặt trận và các đoàn thể nhân dân không nắm được.

Phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng biểu dương các điển hình tiêu biểu, nhân rộng, phát huy các mô hình hiệu quả ở khu dân cư trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đề xuất cấp ủy các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt sau khi tổng kết 10 năm cuộc vận động. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến các địa bàn dân cư trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng làm Chủ tịch Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 2

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019 - 2014 ra mắt Đại hội.

“Trước tiên cần lựa chọn những vấn đề cấp bách, liên quan mật thiết đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân để tổ chức giám sát và phản biện xã hội một cách thiết thực. Củng cố tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, điều hành công việc và nắm tình hình, tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân” - Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng lưu ý.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ mới sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ để các chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các cấp uỷ Đảng trong Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đề nghị các cấp chính quyền của tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động hiệu quả hơn.

Trước đó, Đại hội cũng đã hiệp thương thống nhất cử ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội thống nhất cử ra 93 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VI. Đại hội cũng cử ra 9 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam toàn quốc lần thứ IX.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng làm Chủ tịch Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 3

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu tham quan triển lãm bên lề Đại hội.

Quốc Định