Nam Định: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh

Duy Hưng

Ban Chỉ đạo vừa có nhiệm vụ tham mưu vừa có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra công tác cải cách tư pháp ở địa phương.

Ngày 28/3, thông tin từ Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Nam Định cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc vừa ký, ban hành quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Theo quyết định, sau khi được kiện toàn, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Nam Định gồm 4 lãnh đạo, 9 ủy viên.

4 lãnh đạo gồm: Trưởng ban do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quốc Chỉnh kiêm nhiệm; 3 Phó Trưởng ban do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Nguyên Dự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Trần Văn Kiểm kiêm nhiệm. Trong đó, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Nguyên Dự làm Phó ban Thường trực.

9 Ủy viên do lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiêm nhiệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh (ngồi giữa) kiêm nhiệm Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh (ngồi giữa) kiêm nhiệm Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. 

Cũng theo quyết định, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Nam Định hoạt động kiêm nhiệm, tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan có liên quan quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; thêm rằng: “Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực”.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn: Chỉ đạo, quán triệt, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ cải cách tư pháp hằng năm.

“Ban Chỉ đạo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền trực tiếp truyền đạt những ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy trong quá trình thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến các cấp, các ngành để thực hiện”, quyết định nêu.

Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo gồm 9 cán bộ của 9 cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ liên quan.

Nghị quyết số 49-NQ/TW về cải cách tư pháp là chủ trương lớn của Đảng, xác định rõ mục tiêu của Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 là "xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao".

Với các quan điểm:

Cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị, bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; gắn với đổi mới công tác lập pháp, cải cách hành chính.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong quá trình cải cách tư pháp. Các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp phải đặt dưới sự giám sát của các cơ quan dân cử và nhân dân.

Cải cách tư pháp phải kế thừa truyền thống pháp lý dân tộc, những thành tựu đã đạt được của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam: tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với hoàn cảnh nước ta và yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế; đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội trong tương lai.

Cải cách tư pháp phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với những bước đi vững chắc.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất