Nam Định: Thu hồi đất đối với những dự án được giao nhưng… ‘để đấy’

Duy Hưng

UBND tỉnh Nam Định hối thúc các sở ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư nhưng cũng chỉ đạo phải thu hồi đất đối với những dự án đã giao, cho thuê đất nhưng không triển khai…

Chiều 14/3, UBND tỉnh Nam Định ban hành văn bản về việc “tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đã giao cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng đất”.

Văn bản do UBND tỉnh Nam Định ban hành hôm nay, 14/3.
Văn bản do UBND tỉnh Nam Định ban hành hôm nay, 14/3.

Cụ thể, trong văn bản gửi 10 sở ngành liên quan cùng UBND 10 huyện, thành phố trong tỉnh, UBND tỉnh Nam Định nhìn nhận bên cạnh những mặt tích cực, “công tác quản lý dự án, sử dụng đất đai ở một số địa phương chưa được quan tâm nhiều; một số dự án tiến độ đầu tư chậm, kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành; có một số chủ đầu tư sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không triển khai dự án hoặc triển khai dự án còn chậm”.

Hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã quá 3 năm chưa thực hiện 

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất , UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, TP Nam Định thực hiện nhiều nội dung.

Trong đó, đối với Sở TN-MT, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo phải  thường xuyên rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh Quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tập trung hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Nam Định (2021-2025)

Rà soát để hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã quá 3 năm chưa thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể, bảo đảm phù hợp với giá thị trường và đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp…

“Kiên quyết xử lý đối với tổ chức vi phạm pháp luật đất đai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với những dự án đã giao, cho thuê nhưng nhà đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích, nhà đầu tư không có năng lực thực hiện dự án”, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở TN-MT.

Đồng thời yêu cầu sở này phải rà soát, yêu cầu các tổ chức sử dụng đất chưa ký hợp đồng thuê đất thực hiện hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thuê đất, ký hợp đồng thuê đất theo quy định. Kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.    

Đối với Sở KH-ĐT, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo phải khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; công khai, minh bạch thông tin quy hoạch khi được phê duyệt. 

“Thông báo, yêu cầu nhà đầu tư dự án chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện dự án theo quy định; tập trung nguồn lực, khắc phục giải quyết các khó khăn, vướng mắc; cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch, dự án được phê duyệt, sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định, đưa đất vào sử dụng hiệu quả”, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Sở KH-ĐT. 

Đồng thời chỉ đạo sở này phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức theo dõi, đôn đốc đối với các dự án chậm tiến độ; tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với các dự án mà những nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, không hoặc chậm triển khai dự án đầu tư.  

Mặt khác, tích cực hỗ trợ, phối hợp giải quyết khó khăn, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp khi thực hiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư và trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Các chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định hướng đến việc “tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đã giao cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng đất”.
Các chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định hướng đến việc “tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đã giao cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng đất”.

Đối với Sở Xây dựng, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo phải hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch của các dự án.

“Thực hiện nghiêm quy định về thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế thi công, nghiệm thu công trình hoàn thành của nhà đầu tư trước khi đưa vào sử dụng; điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật” văn bản nêu. 

Đối với Sở Sở Tài chính, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tính toán lại nghĩa vụ tài chính đối với các dự án có hệ số điều chỉnh giá đất chưa phù hợp tại tuyến đường, khu vực không có trong Bảng giá đất, xác định vị trí chưa phù hợp.

“Xác định giá đất cụ thể, tham mưu UBND tỉnh trong công tác ban hành các cơ chế chính sách liên quan đến đất đai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các quy định của pháp luật không làm thất thoát ngân sách nhà nước”, văn bản nêu.

“Lập thủ tục cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính”

Đối với Cục Thuế tỉnh Nam Định, UBND tỉnh yêu cầu phải “đôn đốc, giám sát các nhà đầu tư nộp tiền thuê đất; chịu trách nhiệm về tiến độ thu hồi nợ đọng thuế của các dự án chậm nghĩa vụ tài chính, trường hợp nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền thuê đất thì lập thủ tục cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thẩm quyền”. Đồng thời chỉ đạo Cục này rà soát, phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh xác định và ban hành lại đơn giá cho thuê đất phù hợp với thị trường, không để thất thoát ngân sách của nhà nước. 

Đối với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu phải rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giám sát, đánh giá đầu tư, trật tự xây dựng đối với các dự án đã được giao đất.

“Tham mưu UBND tỉnh thu hồi các dự án, thu hồi đất đối với những nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, cố tình kéo dài, không hoặc chậm triển khai, sử dụng đất không đúng mục đích trong các Khu công nghiệp”.

“Rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giám sát, đánh giá đầu tư, trật tự xây dựng đối với các dự án hạ tầng khu công nghiệp và các dự án của nhà đầu tư thứ cấp; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý đối với những dự án mà nhà đầu tư, doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính, cố tình kéo dài, không hoặc chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích trong các khu công nghiệp”, văn bản nêu.

Thêm rằng: “Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan trong việc để xảy ra các vi phạm về đầu tư, đất đai, trật tự xây dựng đối với các dự án hạ tầng khu công nghiệp và các dự án của nhà đầu tư thứ cấp; không kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm; để phát sinh các vi phạm mới”.

Trong văn bản, UBND tỉnh Nam Định cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở: NN-PTNT, GT-VT, Công thương. Chỉ đạo Sở Tư pháp “rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, để kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp”.

 Đối với Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo phải tăng cường hơn nữa công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh. “Kiên quyết xử lý đối với tổ chức vi phạm pháp luật đất đai, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất đối với những dự án đã giao, cho thuê nhưng nhà đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, nhà đầu tư không có năng lực thực hiện dự án”, theo văn bản.

Phần lớn diện tích Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định đang bị bỏ hoang.
Phần lớn diện tích Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định đang bị bỏ hoang.

Chủ tịch cấp huyện phải chịu trách nhiệm nếu thiếu kiên quyết

Đối với UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, một trong các chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định là phải “công bố, công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương về các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để doanh nghiệp tiếp cận; thực hiện việc quản lý chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt sau khi các quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt”. 

“Tập trung rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất nhưng thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất; các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính đang sử dụng đất, được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai”.

“Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước có sử dụng đất, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý đối với các dự án không thực hiện, kéo dài nhiều năm, không liên hệ, không phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng”.

“Giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra; kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể”

“Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, trong quá trình triển khai và khi đưa dự án vào hoạt động”. 

“Chủ tịch UBND các huyện, TP Nam Định chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan trong việc để xảy ra các vi phạm về đầu tư, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý; thiếu kiên quyết, triệt để trong xử lý các trường hợp vi phạm; không kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền; để phát sinh các vi phạm mới liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương”, theo văn bản.

Thu hồi dự án cấp nước sạch cho cả một huyện

Liên quan chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định “xử lý đối với các dự án mà những nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, không hoặc chậm triển khai dự án đầu tư, theo tìm hiểu của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, trong tháng 4, tháng 5/2022, Sở KH-ĐT tỉnh Nam Định đã lần lượt ban hành 3 quyết định về việc chấm dứt một phần hoạt động dự án; chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đối với Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, do Công ty Cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim làm chủ đầu tư. Theo Sở này, sở chấm dứt, thu hồi dự án này do dự án chậm tiến độ nhiều tháng; nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư dự án.

Chính quyền tỉnh Nam Định chấm đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, do Công ty Cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim làm chủ đầu tư vì lý do chậm tiến độ triển khai nhiều tháng, không ký quỹ đảm bảo đầu tư.
Chính quyền tỉnh Nam Định chấm đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, do Công ty Cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim làm chủ đầu tư vì lý do chậm tiến độ triển khai nhiều tháng, không ký quỹ đảm bảo đầu tư.

Hiện tại chính quyền tỉnh Nam Định đang trong quá trình giải quyết các khiếu nại của Công ty Hoàng Kim. Trong đó, ngày 9/3 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định việc giải quyết khiếu nại của Công ty này (lần hai), với việc giữ nguyên nội dung chấm dứt một phần hoạt động dự án, chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh của Sở KH-ĐT.

Được biết, Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước sạch tại xã Hải Minh được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 21/7/2017, với mục tiêu cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân 32 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu và cấp nước đầu mối cho 2 nhà máy nước sạch tại thị trấn Yên Định và 2 xã Hải An, Hải Toàn (huyện Hải Hậu), vốn đầu tư giai đoạn I là trên 531 tỷ đồng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Gỡ khó bất động sản từ nhà ở xã hội

Gỡ khó bất động sản từ nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là niềm mong mỏi của nhiều người. Trong bối cảnh bất động sản gặp khó khăn, phát triển nhà ở xã hội được coi là “lối thoát” cho thị trường này.

Xem nhiều nhất