Thông báo xét tuyển Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết (lần 7)

TM. Ban Thường trựcPhó Chủ tịch - Tổng Thư kýHầu A Lềnh

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo việc xét tuyển Phó Tổng Biên tập báo Đại Đoàn kết như sau:

I. Số lượng

1 Phó Tổng Biên tập

II. Đối tượng và tiêu chuẩn, điều kiện

1. Đối tượng dự tuyển

Người ngoài cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm vào vị trí xét tuyển, đang giữ chức vụ hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh tương đương ở các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị khác và có hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Tiêu chuẩn

Đảm bảo khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý tại Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị:

-Về chính trị tư tưởng: Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất kỳ tình huống nào, cương quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

-Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- Về trình độ: Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

- Về năng lực và uy tín: Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

- Về sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm: Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

3. Điều kiện

- Đã giữ chức vụ Trưởng ban hoặc tương đương của cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương, hoặc cơ quan, đơn vị khác (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,5 trở lên), trong diện quy hoạch chức danh Phó Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết; Phó Tổng Biên tập các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương hoặc chức danh tương đương cấp Phó Vụ trưởng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên người đã, đang giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập cơ quan báo chí (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên).

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần xét tuyển; đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí và chương trình quản lý nhà nước về báo chí.

- Có bằng Cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng Cử nhân chính trị.

- Là chuyên viên; phóng viên; biên tập viên và tương đương trở lên.

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực báo chí xuất bản từ 3 năm trở lên; có hiểu biết về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc đoàn thể.

- Được cơ quan sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 3 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo xét tuyển trở về trước.

- Có thẻ Nhà báo còn giá trị sử dụng trong thời gian 6 tháng trở lên tính từ thời điểm được bổ nhiệm.

III. Thời gian nhận hồ sơ

1. Yêu cầu về hồ sơ

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đăng trên website: www.mattran.org.vn);

- Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C/TCTW-98 (được cơ quan nơi người

dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký).

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

- Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự tuyển đang công tác;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự tuyển;

- Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ; Thẻ Nhà báo;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển);

- Có bản cam kết công tác lâu dài tại Báo Đại Đoàn kết ít nhất từ 5 năm trở lên.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban Tổ chức – Cán bộ, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phòng 313, nhà B, số 46 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bắt đầu từ ngày 16/3/2020 và kết thúc vào 17h00 ngày 30/3/2020 (hồ sơ gửi qua đường bưu điện căn cứ vào dấu của bưu cục nơi gửi đóng trên bưu kiện).

IV. Hình thức xét tuyển

Xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ của các ứng viên, lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để triển khai quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm theo quy định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước.

Thông báo này được đăng 10 ngày liên tiếp, từ ngày 16/3/2020 trên Báo Đại Đoàn Kết và website:mattran.org.vn.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất