Nhà nước pháp quyền XHCN thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật

H.V.

Ngày 25/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, tại Đại hội XIII của Đảng, quan điểm về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển. Đây là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó Đảng ta đã chỉ rõ định hướng giai đoạn 2021-2030 là “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức”.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Nhà nước pháp quyền XHCN là mô hình vừa mang tính phổ biến vừa mang tính đặc thù Việt Nam, vừa phù hợp với bản sắc Việt Nam, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, Hiến pháp là tối cao, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; có sự phân công gắn liền với kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.

“Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có đặc thù Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đây là mối quan hệ rất căn cốt, không thể tách rời. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chủ trương, đường lối, công tác tuyên truyền, công tác tổ chức, cán bộ. Nhà nước thể chế hóa những chủ trương, đường lối đó. Đồng thời phát huy vai trò của nhân dân với những hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, mở rộng sự tham gia của người dân”- ông Thắng nêu rõ.             

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất