Nhiều sai sót trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Hải Phòng

Đức Sơn

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý... thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hải Phòng (giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/8/2019), Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện nhiều sai phạm và kiến nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Theo Kết luận thanh tra, UBND thành phố Hải Phòng đã sử dụng các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy Hải Phòng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Tuy nhiên, UBND thành phố chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2090/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 để phù hợp với Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và Hướng dẫn số 60/HD-BCS ngày 6/6/2017 của Ban cán sự Đảng UBND thành phố. Về quản lý biên chế công chức, UBND thành phố Hải Phòng quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố là không đúng quy định.

Kiểm tra việc thi tuyển, xét tuyển công chức tại Hải Phòng, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện nhiều sai sót. Cụ thể, UBND thành phố Hải Phòng không thông báo công khai việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng do dừng tuyển dụng 1 vị trí. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2016 được thành lập trước khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Bên cạnh đó, một số cơ quan, tổ chức không ban hành quyết định cử người hướng dẫn tập sự đối với các trường hợp phải thực hiện chế độ tập sự. Một số trường hợp có quyết định thuyên chuyển công tác khi đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, theo báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng, trong giai đoạn thanh tra đã tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 75 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, qua kiểm tra cho thấy UBND thành phố Hải Phòng cơ bản thực hiện trình tự, thủ tục và thẩm quyền tiếp nhận theo quy định. Tuy nhiên, còn có trường hợp được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng không đảm bảo quy định, đến nay đã tự khắc phục thu hồi quyết định tuyển dụng. Ngoài ra, một số cơ quan, tổ chức hành chính sử dụng viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trước khi được tuyển dụng vào công chức trong trường hợp đặc biệt. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch năm 2017, 2018 không đảm bảo quy định.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, trong lĩnh vực xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, có trường hợp thành phần của Hội đồng kiểm tra, sát hạch không có ủy viên là người đứng đầu cơ quan, tổ chức dự kiến bố trí công chức được xét chuyển.

Đáng chú ý, về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Hải Phòng còn có trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định của Thành ủy Hải Phòng và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Một số trường hợp thời điểm bổ nhiệm lại chậm so với quy định. Có trường hợp hồ sơ bổ nhiệm chưa có các văn bản thể hiện đầy đủ trình tự 5 bước theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, còn cơ quan, tổ chức có phòng chuyên môn vượt cấp phó theo quy định và chỉ đạo của UBND thành phố.

Để khắc phục những sai sót nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các hạn chế, tồn tại có liên quan nêu trong Kết luận thanh tra.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất