Sở Công thương Lai Châu: Nhiều sai sót trong công tác phòng, chống tham nhũng

Đức Sơn- Minh Thúy

Thanh tra tỉnh Lai Châu vừa ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ hàng loạt thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016-2017 tại Sở Công thương Lai Châu.

Theo Thanh tra tỉnh Lai Châu, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Công thương chủ yếu thực hiện lồng ghép, còn hạn chế về nội dung, hình thức và đối tượng được tuyên truyền. Kế hoạch thanh tra hằng năm chưa chú trọng đến công tác thanh tra hành chính công vụ. Mặt khác, việc triển khai, thực hiện quy định pháp luật về thanh tra có nội dung chưa đúng quy định như: thiếu biên bản tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động đoàn thanh tra. Sử dụng sổ nhật ký đoàn thanh tra không đúng quy định, không ghi chi tiết các nội dung hoạt động đoàn thanh tra, ghi không đầy đủ ngày thực hiện nhiệm vụ của đoàn thanh tra. Không mở sổ theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Việc sắp xếp lưu trữ hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định...

Thanh tra tỉnh Lai Châu cũng khẳng định, việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện của công dân tại Sở Công thương có nội dung thực hiện không đúng quy định. Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng ban hành còn chậm, chưa ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2016, chưa kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc công khai dự toán chưa đảm bảo về thời gian và mẫu biểu công khai. Công khai lĩnh vực cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm còn thiếu bước lập kế hoạch, thông báo thời gian, địa điểm theo quy định. Xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chưa đảm bảo về trình tự, nội dung. Công tác minh bạch tài sản, thu nhập, việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng có thời điểm, có nội dung chưa đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Lai Châu xác định, nguyên nhân những tồn tại thiếu sót ở Sở Công thương Lai Châu là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng có nội dung, có việc chưa sâu sát. Công tác kiểm tra, giám sát cũng chưa thực hiện kịp thời, thường xuyên. Mặt khác, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm của một số công chức, viên chức làm công tác tham mưu có mặt còn hạn chế, còn lúng túng trong xử lý công việc.

“Những tồn tại, hạn chế nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc sở phụ trách, Chánh thanh tra sở, Trưởng các phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác than mưu, tổ chức, thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng còn có những tồn tại, hạn chế…”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Lai Châu kiến nghị Giám đốc Sở Công thương tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan, tổ chức khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất