: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
21:05:00 10/10/2017

Thủ tục hỗ trợ tái định cư trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ như thế nào?

Gia đình ông Mạc Thanh (tỉnh Quảng Ninh) thuộc diện thu hồi đất để làm đường cao tốc Vân Đồn, Móng Cái. Gia đình ông sống chung 1 nhà, có 2 sổ hộ khẩu, gồm 3 thế hệ là ông bà, vợ chồng ông và con cái, thửa đất do bố mẹ ông Thanh đứng tên.

Ông Thanh hỏi, khi cấp đất tái định cư ông có thuộc diện được cấp đất không hay chỉ có bố mẹ ông? Vợ chồng ông có được hỗ trợ thuê nhà tạm cư trước khi chuyển đến chỗ tái định cư mới không?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Tại Quyết định 3000/2017/QĐ-UB ngày 2/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định:

Bồi thường về đất khi Nhà nưóc thu hồi đất ở (Điều 6)

1.  Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhả ở tái định cư. Diện tích đất ở hoặc nhà ở để bồi thường là diện tích đất ở hoặc nhà ở tại khu tái định cư đã được xây dựng theo quy hoạch;

Trường hợp có chênh lệch giá trị giữa đất ở hoặc nhà ở bồi thường với đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:

al) Trường hợp tiền bồi thường về đất lớn hơn tiền đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì ngưòi tái định cư được nhận phần chênh lệch đó;

a2) Trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì người tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện đế ở theo quy định của Uy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiên.

2. Diện tích không đủ điều kiện để ở