Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung bình từ 5 - 7 điểm

Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó, điểm trung bình của các môn thi tốt nghiệp từ 5 -7 điểm. Cụ thể như sau:

  1. Môn Toán
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung bình từ 5 - 7 điểm - Ảnh 1
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung bình từ 5 - 7 điểm - Ảnh 2

Tổng số thí sinh

845473

Điểm trung bình

6.676117

Điểm trung vị

7

Số thí sinh đạt điểm <=1

195 (0.02%)

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

153367 (18%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

7.8

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 845473 thí sinh tham gia thi bài thi Toán trong đó điểm trung bình là 6,68 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 195 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 153367 (chiếm tỷ lệ 18%); có 273 thí sinh đạt điểm 10.

2. Môn Ngữ văn

Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 3
Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 4

Tổng số thí sinh

830764

Điểm trung bình

6.616373

Điểm trung vị

6.75

Số thí sinh đạt điểm <=1

119 (0.01%)

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

75779 (9%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

7

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 830764 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn trong đó điểm trung bình là 6,62 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75779 (chiếm tỷ lệ 9%); có 2 thí sinh đạt điểm 10.

3. Môn Địa lý

Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 5
Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 6

Tổng số thí sinh

286847

Điểm trung bình

6.723279

Điểm trung vị

7

Số thí sinh đạt điểm <=1

39 (0.01%)

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

37140 (13%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

7.75

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 286847 thí sinh tham gia thi môn Vật lí trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 39 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37140 (chiếm tỷ lệ 13%); có 10 thí sinh đạt điểm 10.

4. Môn Hóa học

Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 7
Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 8

Tổng số thí sinh

289066

Điểm trung bình

6.710439

Điểm trung vị

7

Số thí sinh đạt điểm <=1

38 (0.01%)

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

44766 (15.49%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

7.75

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 289066 thí sinh tham gia thi môn Hóa học trong đó điểm trung bình là 6,71 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44766 (chiếm tỷ lệ 15,49%); có 399 thí sinh đạt điểm 10.

5. Môn Sinh học

Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 9
Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 10

Tổng số thí sinh

284063

Điểm trung bình

5.595333

Điểm trung vị

5.5

Số thí sinh đạt điểm <=1

43 (0.02%)

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

85715 (30.17%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

5.25

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 284063 thí sinh tham gia thi môn Sinh học trong đó điểm trung bình là 5,59 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85715 (chiếm tỷ lệ 30,17%); có 121 thí sinh đạt điểm 10.

6. Môn Lịch sử

Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 11
Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 12

Tổng số thí sinh

553987

Điểm trung bình

5.191685

Điểm trung vị

5

Số thí sinh đạt điểm <=1

111 (0.02%)

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

260074 (46.95%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

4.5

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 553987 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử trong đó điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 10.

7. Môn Địa lý

Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 13
Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 14

Tổng số thí sinh

540775

Điểm trung bình

6.781471

Điểm trung vị

7

Số thí sinh đạt điểm <=1

133 (0.02%)

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

33606 (6.21%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

7.25

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 540775 thí sinh tham gia thi môn Địa lí trong đó điểm trung bình là 6,78 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 133 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33606 (chiếm tỷ lệ 6,21%); có 248 thí sinh đạt điểm 10.

8. Môn Giáo dục công dân

Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 15
Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 16

Tổng số thí sinh

469587

Điểm trung bình

8.141845

Điểm trung vị

8.25

Số thí sinh đạt điểm <=1

41 (0.00%)

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

5152 (1.10%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

8.75

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 469587 thí sinh tham gia thi môn Giáo dục công dân trong đó điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 41 (chiếm tỷ lệ 0,00%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5152 (chiếm tỷ lệ 1,10%); có 4163 thí sinh đạt điểm 10.

9. Môn Tiếng Anh

Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 17
Phổ điểm c&#225;c m&#244;n thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung b&#236;nh từ 5 - 7 điểm - Ảnh 18

Tổng số thí sinh

749285

Điểm trung bình

4.577867

Điểm trung vị

4.2

Số thí sinh đạt điểm <=1

543 (0.07%)

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

472990 (63.13%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

3.4

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 749285 thí sinh tham gia thi môn Tiếng Anh trong đó điểm trung bình là 4,58 điểm, điểm trung vị là 4,2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 543 (chiếm tỷ lệ 0,07%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472990 (chiếm tỷ lệ 63,13%); có 225 thí sinh đạt điểm 10.

PV

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất