Phối hợp thực chất, đóng góp vào sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Chủ trì Hội nghị.
Chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT.

Tham dự Hội nghị có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Lãnh đạo UBDT.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng DTTS

Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp số 22 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2017-2021, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, qua gần 5 năm tổ chức triển khai, hai cơ quan đã bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả, cụ thể, thiết thực.

Căn cứ nội dung Chương trình phối hợp của hai cơ quan Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đã tổ chức triển khai các nội dung phối hợp ở cấp huyện, cơ sở và với các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh báo cáo kết quả chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh báo cáo kết quả chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021.

Trong giai đoạn 2017-2021, các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS cơ bản triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo.

Từ đó, kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; bộ mặt nông thôn mới ở vùng dân tộc miền núi thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc miền núi giảm dần; công tác giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa các dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng được đảm bảo.

Đặc biệt, MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đồng bào; Giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp đầy đủ, kịp thời những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của đồng bào các dân tộc phản ánh với Đảng, chính quyền nhân dân…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá về kết quả phối hợp giai đoạn 2017-2021, ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai bên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh vùng DTTS và miền núi, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Ông Hầu A Lềnh khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp giữa UBDT và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp căn cơ nhằm góp phần triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021 và dự thảo nội dung trong chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã có một số gợi mở để lãnh đạo hai cơ quan cùng nhìn nhận, thống nhất và hành động nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, UBTƯ MTTQ Việt Nam có sứ mệnh cao cả trong tập hợp, củng cố, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. UBDT có vai trò, vị trí quan trọng là tham mưu cho Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

“Tại phiên khai mạc của mỗi kỳ họp của Quốc hội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đều có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội. Đây cũng là một dịp rất tốt để bày tỏ những vấn đề mà hai cơ quan cùng quan tâm", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT tuy là hai cơ quan độc lập nhưng có những nhiệm vụ khá tương đồng, do vậy hai bên cần phối hợp chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho nhau để hướng tới mục tiêu cao nhất là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng.

Để triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với công tác dân tộc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong chương trình phối hợp giai đoạn tới hai bên cần bám sát vào văn kiện của các kỳ Đại hội Đảng, nhất là Đại hội XIII; đồng thời việc triển khai thực hiện Kết luận 65 của Bộ Chính trị, phải nắm vững nội dung Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc.

Đối với việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, hai cơ quan phải nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội, trong đó cần xác định rõ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Từ việc ký kết chương trình phối hợp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là việc làm cụ thể, có ý nghĩa quan trọng, là một sự cam kết của lãnh đạo hai cơ quan để hoàn thành tốt được nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phối hợp trọng tâm, trọng điểm giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2021-2025 đã đề ra 8 nhóm nội dung công việc, xác định cụ thể, rõ việc, rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi bên.

Để công tác phối hợp thực chất, đạt hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, thời gian tới, hai bên tập trung bảo đảm thực hiện đúng, đủ mục đích, yêu cầu của Chương trình đề ra, tập trung ưu tiên các nội dung phối hợp trọng tâm, trọng điểm, địa bàn đặc biệt khó khăn để giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh, trong chương trình phối hợp giai đoạn tới, hai bên cần tăng cường kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2021-2025.
Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2021-2025.

* Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo hai cơ quan, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT đã khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà lưu niệm cho UBDT.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà lưu niệm cho UBDT.
Phối hợp thực chất, đóng góp vào sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 1 Phối hợp thực chất, đóng góp vào sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 2UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Điểm tựa vững chắc của đồng bào

Điểm tựa vững chắc của đồng bào

Thời gian qua người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã có những đóng góp hiệu quả để giúp đỡ bà con ở thôn, làng tích cực sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Xem nhiều nhất