Phù Yên- Sơn La: Nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách, đất đai

Đức Sơn

Thanh tra việc quản lý điều hành ngân sách, công tác quản lý nhà nước về đất đai của UBND huyện Phù Yên và thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 3 năm (2016-2018), Thanh tra tỉnh Sơn La đã phát hiện nhiều sai sót tại địa phương này.

Theo Kết luận thanh tra, trong công tác quản lý điều hành ngân sách của UBND huyện Phù Yên năm 2016, 2017 (năm 2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực VII đã kiểm toán nên không thanh tra) cho thấy, năm 2017, UBND huyện Phù Yên chưa lập dự toán và xây dựng phương án sử dụng các khoản thu sự nghiệp không thuộc danh mục thu phí, lệ phí, các khoản thu chuyển sang cơ chế giá dịch vụ, không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của Sở Tài chính. Mặt khác, huyện giao nhiệm vụ thu, phân bổ dự toán chi ngân sách đầu năm 2016 cho các đơn vị dự toán chưa hết theo dự toán được giao. Bên cạnh đó, giao dự toán chi cho các đơn vị có phát sinh các khoản thu phí, lệ phí chưa đảm bảo theo quy định của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.

Kiểm tra lĩnh vực chấp hành ngân sách nhà nước tại huyện Phù Yên, cơ quan thanh tra phát hiện, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016, 2017 còn có một số khoản thu không đạt chỉ tiêu so với dự toán UBND tỉnh, HĐND huyện giao như lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, và thu nợ đọng về thuế…

Cũng theo kết luận thanh tra, công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các đơn vị dự toán cấp dưới thực hiện các quy định về quản lý tài chính ngân sách chưa thường xuyên, một số đơn vị chưa cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ. Thậm chí, chưa hoàn thiện, bổ sung các thủ tục còn thiếu vào hồ sơ thanh toán, chưa nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước số tiền bị xuất toán, thu hồi. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu khác của một số đơn vị dự toán được kiểm tra cho thấy quy trình, thủ tục, biểu mẫu, chứng từ chi chưa đảm bảo, còn thiếu. Chi thanh toán không đúng đối tượng, chế độ, chính sách. Đáng chú ý, quá trình nghiệm thu, thanh toán một số hạng mục công trình sửa chữa còn khai tăng khối lượng so với thực tế thi công, không đúng chủng loại vật liệu theo thiết kế.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, trong công tác quản lý đất đai, việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình tại thị trấn Phù Yên và xã Quang Huy từ năm 2016-2018 còn một số tồn tại, thiếu sót, chưa đảm bảo theo quy định. Cụ thể, đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất điền chưa đầy đủ thông tin. Một số giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất không thuộc các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/ NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Đất đai. Ý kiến của cơ quan đăng ký đất đai ghi trong đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ ghi căn cứ chung, chưa ghi rõ chi tiết điều, khoản của văn bản pháp luật áp dụng chứng minh đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Phù Yên trong các năm 2016, 2017, 2018, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện việc báo cáo kết quả giải quyết của một số đơn vị đối với đơn kiến nghị, phản ánh về UBND huyện, Ban tiếp công dân còn chậm thời hạn. Nội dung trả lời một số đơn thư kiến nghị, phản ánh của đơn vị cấp xã còn chưa chặt chẽ. Một số đơn vị lưu trữ chưa đầy đủ. Hạ tầng cơ sở thông tin chưa đồng bộ. Cán bộ, công chức trực tiếp khai thác, sử dụng hệ thống còn thiếu kinh nghiệm, chưa nắm vững quy trình nghiệp vụ.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra tỉnh Sơn La đã kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước một số khoản chi thanh toán không đúng quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời yêu cầu UBND huyện Phù Yên lập thủ tục chi trả đủ phụ cấp công vụ còn thiếu cho một số cán bộ công chức, thi công hoàn trả đủ khối lượng, chủng loại vật tư đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế đã phê duyệt đối với một số công trình sửa chữa do các đơn vị dự toán được giao làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên tổ chức và chỉ đạo tập thể thường trực UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm để xử lý, hoặc đề nghị xem xét xử lý theo quy định.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất