Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11): Kim chỉ nam soi đường cho ngành dầu khí Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11): Kim chỉ nam soi đường cho ngành dầu khí Việt Nam

Có thể khẳng định, kim chỉ nam xuyên suốt chiều dài lịch sử phát triển của Ngành Dầu khí, mà trọng tâm là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) chính là những định hướng, chỉ đạo, quyết sách đúng đắn và kịp thời của Đảng, Nhà nước. Nhiều nghị quyết, chỉ đạo, văn bản lần lượt ra đời nhằm định hướng, tạo hành lang pháp lý, để từ đó, Ngành Dầu khí đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Xem nhiều nhất