Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm 2017

PV

Mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn đã ký Báo cáo gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tập đoàn năm 2017. Theo đó, Năm 2017, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm 2017 là 2.984 tỷ đồng, trong đó: Tiết kiệm chi phí quản lý: 821 tỷ đồng. Tiết kiệm chi phí giá thành sản xuất kinh doanh từ nguyên, nhiên vật liệu, nhiên liệu năng lượng, cải tiến họp lý hoá sản

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm 2017

Thực hiện Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo kết quả tiết giảm chi phí năm 2017 như sau:

I.    Về công tác chỉ đạo, tuyên truyền và triển khai Chưong trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1.    Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) đến các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

“Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phồ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, người lao động Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 20/11/2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP và Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP; Chương trình tổng thể số 398/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2017.

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và đặc biệt là giá dầu thô năm 2017 tiếp tục giữ ở mức thấp kéo dài, các sản phẩm của Tập đoàn phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu...các yếu tố không thuận lợi này đã có những tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, do đó công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong hoạt động của Tập đoàn. Tiết kiệm đã trở thành một chủ đề luôn được quán triệt trong các hội nghị, các buổi sinh hoạt của các tổ chức, các cuộc họp giao ban trong Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đặc biệt khi rà soát các khoản chi phí trong việc triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Việc tuyên truyền, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện bàng nhiều hình thức như văn bản, qua mạng thông tin, hệ thống quản lý công văn nội bộ, hệ thống email.v.v.

2.    Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trỉnh THTK, CLP và việc THTK, CLP tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; ngày 7/4/2017, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ-DKVN ban hành “Chương trình hành động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Thực hiện Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; thực hiện Quyết định số 2197/QĐ-BCT ngày 7/4/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; ngày 18/7/2017, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 4501/NQ-DKVN thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năn 2017 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Chương trình đã nêu rõ các chỉ tiêu mục tiêu cụ thể như sau:

-    Tập trung đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 05 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và tập trung các dự án trọng điểm về dầu khí, đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả các dự án hoàn thành trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

-    Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy tối đa, hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

-    Tăng cường ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Tập đoàn; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các đơn vị; xử lý nghiêm các hành vi gây ra thất thoát lãng phí; làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân.

-    Kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đưa ra cảnh báo các rủi ro về hoạt động.

-    Thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầư vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên, phấn đấu thực hiện tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khấu thanh toán, chi phí năng lượng.

3.    Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP

Bên cạnh việc triển khai thực hiện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hết sức chú trọng đến công tác kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đưa công tác kiểm tra trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Để thực hiện công tác này, ngày 23/2/2017 Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1031/QĐ-DKVN phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017, trong đó đã đưa nội dung kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào nội dung kiểm tra giám sát tại 16 đơn vị thành viên và Ban Quản lý dự án thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Qua kết quả kiểm tra, chưa phát hiện trường họp vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Mặt khác, Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thông qua việc yêu cầu Người đại diện làm công tác kiểm soát của Tập đoàn tại các Đơn vị thành viên tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng và áp dụng hệ thống các định mức kinh tế - kỹ thuật, làm cơ sở kiểm soát và tiết giảm chi phí.

4.    Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở tổng hợp từ các đơn vị thành viên (như phụ lục đính kèm).

II.    Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực:

a)    THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thường xuyên rà soát, xây dựng mới các quy chế quản lý nội bộ như các bộ định mức, tiêu chuẩn, chế độ; cải cách các thủ tục hành chính, lề lối làm việc, các quy định, quy trình xử lý công việc theo hướng tiết kiệm, nhanh gọn, kịp thời, hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn và phù hợp với quy định của pháp luật, liên tục bổ sung, hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; nghiên cứu công nghệ mới, nguyên vật liệu mới, sản phẩm mới; định mức lao động; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị nhàm tăng năng suất lao động giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, lả giải pháp mang tính đột phá trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b)    THTK, CLP trong quản lý chi phí hoạt động thường xuyên:

-    Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, chi phí quản lý; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, khánh thành, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách.. .Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí xăng dầu, điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

-    Tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc chuyên môn, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu, kết hợp một chuyến công tác xử lý nhiều việc.

-    Hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài chưa thực sự cần thiết.

c)    THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc :

-    Bố trí để sử dụng tài sản một cách hợp lý đặc biệt là xe ô tô con (dưới 9 chỗ) tránh gây lãng phí.

d)    THTK, CLP trong trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, đầu tư xây dựng:

-    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thường xuyên rà soát các quyết định đầu tư, đầu tư vốn, mở rộng kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn; không đầu tư dàn trải gây lãng phí, thất thoát vốn; kiên quyết cắt giảm, loại bỏ các dự án kém hiệu quả, không cần thiết. Khai thác tối đa năng lực hiện có, quản lý chặt chẽ và hiệu quả dòng tiền.

-    Thường xuyên kiểm tra, giảm sát đầu tư; giải ngân vốn đầu tư xây dựng đối với các dự án đảm bảo đúng tiến độ và quy định. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, tránh kéo dài giảm lãng phí.

-    Tiếp tục chỉ đạo triển khai phương án tái cấu trúc doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện; tổ chức làm việc với các đơn vị thành viên để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ chức hội nghị giao ban công tác tái cấu trúc của toàn Tập đoàn định kỳ để đánh giá khối lượng công việc đã thực hiện, chưa thực hiện và đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.

-    Quy chế quản lý công nợ đã được Tập đoàn và các đơn vị thành viên ban hành để tăng cường công tác quản lý công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu nợ quá hạn, nợ xấu, nợ không có khả năng thu hồi.

e)    THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động:

-    Thường xuyên rà soát, sắp xếp lại cơ cấu cán bộ quản lý, chủ chốt đảm bảo gọn nhẹ, có hiệu lực hiệu quả và đúng số lượng theo quy định.

-    Triển khai xây dựng định mức, chức danh công việc làm cơ sở cho công tác tuyển dụng và sử dụng lao động.

2.    Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí: Năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chưa phát hiện và phải xử lý vụ việc lãng phí nào.

3.    Phân tích, đánh giá:

a. Đánh giá kết quả đạt được:

Tiếp tục thể hiện quyết tâm của Tập đoàn đi đầu trong việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị...trong toàn Tập đoàn.

Năm 2017, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm 2017 là 2.984 tỷ đồng, trong đó:

-    Tiết kiệm chi phí quản lý: 821 tỷ đồng.

-    Tiết kiệm chi phí giá thành sản xuất kinh doanh từ nguyên, nhiên vật liệu, nhiên liệu năng lượng, cải tiến họp lý hoá sx...: 2.052 tỷ đồng.

-    Tiết kiệm chi phí quản lý đầu tư xây dựng: 964 tỷ đồng.

Bảng tổng hợp kết quả THTK, CLP theo phụ lục đính kèm.

b) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;

Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy định của Nhà nước, Chương trình hành động của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn Tập đoàn và gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; qua đó phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản. Tăng cường ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công nhân viên trong toàn Tập đoàn trong công tác chuyên môn nhiệp vụ và trong cuộc sống hàng ngày. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét và sâu rộng trong ý thức và hành động của Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn hạn chế ở một số mặt như sau:

-    Một số đơn vị khi xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn thiếu, chưa cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo. Chưa bám sát vào đặc điểm đặc thù của don vị để đặt ra chương trinh hành động; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục.

-    Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật đã được các đơn vị ban hành đầy đủ; tuy nhiên một số định mức kinh tế - kỹ thuật đang trong giai đoạn hoàn chỉnh do các nhà máy mới đưa vào vận hành.

-    Chưa đánh giá, định lượng cụ thể được tiết kiệm do việc đầu tư đúng tiến độ và vượt tiến độ, kể cả đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại, lãng phí do việc chậm tiến độ gây ra.

c) Những kinh nghiệm rút ra.

Từ những kết quả đạt được và tồn tại trên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rút ra các bài học kinh nghiệm để thực hiện thắng lợi các nhiệm VỊI của năm 2018 và những năm tiếp theo là:

-    Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Bám sát Chương trình hành động của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về THTK, CLP để chỉ đạo và điều hành.

-    Phân rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng các nhân/ bộ phận/phòng ban để rút ngắn thời gian xử lý công việc.

-    Hoàn thiện hệ thống các bộ định mức kinh tế - kỹ thuật.

-    Nghiên cứu để đưa vào áp dụng khoa học kỹ thuật và quản lý tiên tiến.

-    Phát huy vai trò của người dứng đầu đơn vị, cũng như ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công tác THTK, CLP, kịp thời khen thường cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác THTK, CLP và phê bỉnh các hành vi lãng phí.

-    Phối hợp với Công đoàn các cấp phát động thi đua để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; đánh giá kịp thời hiệu quả mang lại từ cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để từ đó khen thưởng động viên người lao động kịp thời, đúng chế độ quy định

III.    Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018.

1.    Phương hướng, nhiệm vụ

Bám sát Chương trình Tổng thể của Chính phủ, của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo và thực hiện quyết liệt nhàm đưa công tác thực hành tiết kiệm toàn trong Tập đoàn thực chất và hiệu quả hơn, cụ thể:

-    Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QPI13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP và Thông tư sổ 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính.

-    Tiếp tục tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức, ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ công nhân viên trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và trong cuộc sống hàng ngày, làm cho mọi người nhận thức rõ tiết kiệm, chống lãng phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ỉà nhiệm vụ thiết thực quyết định sự sống còn của đơn vị, đặc biệt đơn vị thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt.

-    Phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; thực hiện vượt mức tối thiểu từ 5% kế hoạch tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm năm 2018 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

2.    Các giải pháp.

-    Bám sát Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên để tiếp tục triển khai một loạt các giải pháp, mang lại hiệu quả và góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí như:

-    Tiếp tục phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong đơn vị. Tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

-    Thường xuyên rà soát, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên liệu, vật liệu; định mức lao động, tiền lương; định mức sử dụng máy móc, thiết bị; làm căn cơ sở xây dựng, kiểm soát và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư; làm căn cứ đánh giá, xác định, định lượng các chỉ tiêu chống lãng phí đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế, sự tiến bộ của khoa học công nghệ cũng như khả năng cân đối các nguồn lực của từng đơn vị.

-    Rà soát, hoàn chỉnh tối ưu các quy trình kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh để hạn chế lãng phí do lỗi sản xuất; lãng phí về thời gian vận chuyển; lãng phí do tồn kho quá định mức... nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

-    Nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thị phẩn tiêu thụ sản phẩm, tích cực thu hồi công nợ nhàm tăng nhanh vòng quay vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, giảm tới mức thấp nhất nợ quá hạn, nợ xấu, nợ không có khả năng thu hồi; sử dụng vốn một cách hiệu quả, trên cơ sở dòng tiền và nguồn vốn hiện có, tính toán phương án vay vốn một cách phù hợp.

-    Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí.

-    Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, khánh thành, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách...Thực hiện các biện pháp phù họp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí xăng dầu, điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

-    Rà soát các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, ưu tiên tập trung các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư để sớm đưa vào hoạt động và khai thác, không đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, không có hiệu quả, ứ đọng tiền vốn gây lãng phí.

-    Tối ưu hoá quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy, nâng cao hiệu quả sửa chữa, tối ưu hoá dự phòng vật tư, phụ tùng chiến lược tránh tồn đọng vốn.

-    Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh
doanh

-    Tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc chuyên môn, hạn chế tối da việc tồ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu, kết hợp một chuyến công tác xử lý nhiều việc.

-    Hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khao kinh nghiệm nước ngoài chưa thực sự cần thiết.

-    Bố trí để sử dụng tài sản một cách hợp lý đặc biệt là xe con (dưới 9 chỗ) gây lãng phí,

-    Xây dựng và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trên cơ sở kết họp các nội dung đảm bảo gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm 2017 - 1

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm 2017 - 2

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm 2017 - 3

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Petrovietnam: Văn hóa ứng xử trong thử thách

Petrovietnam: Văn hóa ứng xử trong thử thách

Dịch Covid-19 đang hoành hành, tàn phá nền kinh tế thế giới và giá dầu thấp kéo dài được coi như cuộc "khủng hoảng kép" đe dọa ngành công nghiệp dầu khí thế giới nói ...
PVChem - 30 năm chuyển mình bứt phá

PVChem - 30 năm chuyển mình bứt phá

Nằm trong mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp dầu khí đồng bộ, hoàn chỉnh, ngày 8/3/1990, Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) tiền thân của Tổng công ...

Tin nóng

KVT diễn tập tình huống an ninh cảng biển và ứng phó sự cố tràn dầu 2020

KVT diễn tập tình huống an ninh cảng biển và ứng phó sự cố tràn dầu 2020

Thực hiện quy định của Chính quyền cảng, đảm bảo sự phù hợp về an ninh cảng biển theo yêu cầu của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng (ISPS), Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) vừa phối hợp với một số các cơ quan quản lý Nhà nước về cảng biển tổ chức buổi đánh giá và diễn tập thường niên tình huống an ninh cảng biển và ứng phó sự cố tràn dầu năm 2020.

Xem nhiều nhất