Quan trọng hàng đầu là công tác cán bộ

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, phần về công tác cán bộ đã chỉ rõ: Trong công tác cán bộ có nhiều đổi mới, về tổng thể, đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nghiêm minh kỷ luật Đảng

Trên thực tế, trong nhiệm kỳ XII, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trong toàn nhiệm kỳ, căn cứ vào 6 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định  về công tác xây dựng Đảng.

Từ đó, trong nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ; xây dựng, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định, quy chế về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Cả nhiệm kỳ đã ban hành 129 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn...

Đầu nhiệm kỳ, dự Hội nghị ngành tổ chức, xây dựng Đảng tháng 3/2016, đánh giá nhiệm kỳ khóa XI về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở, “chúng ta không bằng lòng, thoả mãn với những kết quả đã đạt được, bởi vì thực tế còn không ít hạn chế, khuyết điểm, còn nhiều việc chưa làm được, dư luận xã hội còn những bức xúc, nhân dân chưa yên lòng.

Vả lại, công tác tổ chức xây dựng Đảng là lĩnh vực rất phức tạp, rất khó. Quan trọng thì cực kỳ quan trọng nhưng khó và phức tạp lắm, vì nó động chạm đến con người, là công tác con người, liên quan đến tâm tư, tình cảm, lợi ích của con người. Nhận xét, đánh giá cán bộ ra sao; bố trí ở đâu; chế độ, chính sách thế nào?...”.

Từ chính những phức tạp của “thước đo lòng người” mà trong công tác cán bộ không thể chủ quan; nhất là khi, vào đầu nhiệm kỳ XII, dư luận vẫn không thôi râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển…

Cũng là để gỡ bỏ những “nút thắt” tâm tư trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân mà ngay đầu nhiệm kỳ khóa XII, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Bộ Chính trị ban hành Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Nhiều kết quả khả quan

Nhận định về kết quả qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương nhận định với Đại Đoàn kết: “Nhiều vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm đã thực hiện từ nhiều năm trước nhưng chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra thì nhiệm kỳ này đã đem lại kết quả cụ thể, thiết thực.

Nổi bật là: Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tiến hành đồng bộ, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Cụ thể, theo Báo cáo số 18-BCĐT/DLXH, ngày 3/2/2020, kết quả thăm dò dư luận xã hội về một số vấn đề của đất nước của Ban Tuyên giáo Trung ương: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được cán bộ, đảng viên đánh giá đạt kết quả đáng phấn khởi tăng từ 39% năm 2018 lên 59% năm 2019; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm” được cán bộ, đảng viên đánh giá đạt kết quả đáng phấn khởi tăng từ 29% năm 2018 lên 48% năm 2019.

Trong toàn nhiệm kỳ XII, cấp uỷ các cấp đã giải quyết khiếu nại của 484 đảng viên, đã giải quyết xong 443 trường hợp (đạt 91,3%), kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 359 trường hợp, tăng hình thức kỷ luật 15 trường hợp, giảm hình thức kỷ luật 46 trường hợp, xoá kỷ luật 23 trường hợp; uỷ ban kiểm tra các cấp đã giải quyết khiếu nại của 486 đảng viên, đã giải quyết xong 436 trường hợp (đạt 92,0%), kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 277 trường hợp, tăng hình thức kỷ luật 13 trường hợp, giảm hình thức kỷ luật 98 trường hợp, xoá kỷ luật 48 trường hợp.

Điều đó cho thấy, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên có tiến bộ. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xử lý kỷ luật nghiêm những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác.

Từ những kết quả đó, vấn đề đặt ra là làm sao để những kết quả ấy trong công tác xây dựng Đảng thật sự bền vững. Cùng với việc nghiêm minh xử lý sai phạm thì cũng rất cần giúp cho đảng viên hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Công khai minh bạch trong thực hiện

Công khai minh bạch trong thực hiện

Ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng: Tăng tuổi hưu, phải quy định hết sức chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện để công khai, minh bạch.
Băn khoăn tuổi nghỉ hưu

Băn khoăn tuổi nghỉ hưu

Dù quy định về tăng tuổi hưu và lộ trình cụ thể đã được Quốc hội “chốt” trước đó, nhưng hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Tin nóng

Xử lý nghiêm minh sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án Nhật Cường

Xử lý nghiêm minh sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án Nhật Cường

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan tại một số vụ án trong đó có vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

Xem nhiều nhất