Quảng Bình: 464 mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã xây dựng mới 60 mô hình và duy trì có hiệu quả 404 mô hình điểm về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.