Quảng Ninh: Thực hiện '5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá'

Việt Phương

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã thống nhất, quyết nghị 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, cảng biển và dịch vụ cảng biển là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Quảng Ninh triển khai trong giai đoạn 2020-2025.
Ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, cảng biển và dịch vụ cảng biển là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Quảng Ninh triển khai trong giai đoạn 2020-2025.

Trong đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Quảng Ninh đặt ra và yêu cầu phải triển khai quyết liệt, đồng bộ trong nhiệm kỳ này, đó là:

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược.

Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia.

Ba khâu đột phá được xác định là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số.

Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể.

Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất