: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:40:20 26/10/2019

Nội dung kiến nghị và trả lời của Bộ Nội vụ

(Công văn số 4520/BNV-CCVC ngày 19/9/2019)

Nội dung kiến nghị: Về rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và phân cấp phân quyền trong tuyển dụng, bổ nhiệm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bộ đã thực hiện: Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đã có nội dung quy định mới về công tác thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức theo hướng tổ chức thi thực chất, công khai, minh bạch, chặt chẽ, bảo đảm mặt bằng chung về trình độ, năng lực của công chức giữa các bộ, ngành, địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch; đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương; đồng thời đã thể chế hóa một số giải pháp được đề ra tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đã được trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua. Hiện nay, Vụ Công chức - Viên chức tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để tiếp thu giải trình, hoàn thiện dự án Luật theo ý kiến của Đại biểu Quốc hội để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV (Bộ Nội vụ đã có Báo cáo số 4070/BC-BNV ngày 24/8/2019 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung…). Đề xuất với Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật; rà soát và quy định cho phù hợp với các quy định mới của Bộ

Chính trị về công tác cán bộ, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của Đảng và của Nhà nước .

Nội dung kiến nghị: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ, các cơ quan chức năng và các địa phương thường xuyên rà soát, tăng cường công khai, minh bạch trong tuyển dụng, thi tuyển và thi chuyển ngạch đối với công chức, viên chức.

Bộ đã thực hiện: Để triển khai hoạt động của Tổ công tác và theo nhiệm vụ được phân công, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác đã ban hành Quyết định số 782/QĐ-BNV ngày 8/5/2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác về kiểm tra công vụ; đồng thời Tổ công tác đã tổ chức xây dựng kế hoạch để tiến hành kiểm tra công vụ tại một số Bộ, ngành, địa phương. Nội dung kiểm tra công vụ tập trung vào một số nội dung chính sau: (1) Việc chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống tiêu cực (đặc biệt tình trạng tham nhũng vặt); (2) Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng gắn với nguồn kinh phí trả lương; việc triển khai đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (3) Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW và các Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ), Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; (4) Việc chấp hành các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; việc chấp hành quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị tính đến thời điểm ngày 31/12/2018. (5) Việc tiếp công dân của lãnh đạo Bộ.

Hàng năm, Bộ tiến hành nhiều cuộc thanh tra liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm công chức, viên chức của nhiều Bộ, ngành, địa phương.

Đóng góp tích cực trong công tác liên quan đến việc thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm sai quy định: Thực hiện Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, Bộ ban hành Công văn số 157/BNV-CCVC ngày 24/4/2018 đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, thuộc Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức danh lãnh đạo, quản lý kể từ tháng 6/2012 đến nay bảo đảm theo đúng quy định của Đảng và của pháp luật; tổng hợp, báo cáo và đề xuất xử lý đối với các trường hợp không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Bộ đang thực hiện: Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

Tham mưu cho Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ.

Bộ sẽ thực hiện: Bộ trưởng, Tổ trưởng Tổ công tác sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch. Đồng thời, để chủ động trong hoạt động công vụ và mang tính thời sự, kịp thời, Tổ công tác sẽ kết hợp kiểm tra vụ việc báo chí phản ánh, gây bức xúc của dư luận theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

(Còn nữa)