Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm

PV

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm.

Theo đó, Cục Việc làm là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc làm; hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cục Việc làm có tên giao dịch tiếng Anh là Department of Employment viết tắt là DOE.

Cục Việc làm có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu, giải pháp tạo việc làm mới; chính sách hỗ trợ tạo việc làm: Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm; chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm đối với người lao động ở khu vực nông thôn; chính sách việc làm công và chính sách hỗ trợ khác; chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm đối với các đối tượng: lao động là người khuyết tật; lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; lao động dịch chuyển - lao động là người dân tộc thiểu số sinh sống tại khu vực miền núi vùng đặc biệt khó khăn; lao động thuộc vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật; chính sách việc làm, giải pháp quản lý, điều tiết đối với vấn đề lao động di cư; hướng dẫn quản lý, sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm…

Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về việc làm, hỗ trợ tạo việc làm, thông tin thị trường lao động, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tuyển dụng và quản lý lao động tại Việt Nam. Xây dựng mạng thông tin và cơ sở dữ liệu thị trường lao động; thực hiện công tác điều tra, thống kê, phân tích, dự báo thị trường lao động; thu thập, quản lý và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Cục Việc làm tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì tổng kết, đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về hỗ trợ tạo việc làm thông tin thị trường lao động, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tuyển dụng và quản lý lao động tại Việt Nam. Tham gia nghiên cứu, xây dựng chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức trong lĩnh vực được phân công. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; hướng dẫn về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực việc làm.

Cục Việc làm giúp Bộ quản lý các hội, hiệp hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực việc làm theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ; tham gia nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về lĩnh vực việc làm theo phân công của Bộ; sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về việc làm, hỗ trợ tạo việc làm, thông tin thị trường lao động, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tuyển dụng và quản lý lao động tại Việt Nam…

Cơ cấu tổ chức: Cục Việc làm có Cục trưởng và không quá 3 Phó Cục trưởng.

Cục có 7 phòng chức năng và đơn vị trực thuộc gồm: 1- Phòng Chính sách việc làm; 2- Phòng Thị trường lao động; 3- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp; 4- Phòng Quản lý lao động; 5- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 6- Văn phòng; 7- Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm (đơn vị sự nghiệp).

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Găng tay giả

Găng tay giả

Lô hàng này có khối lượng đến 5.640 kg, trị giá hàng hóa vi phạm 163,8 triệu đồng.

Xem nhiều nhất