: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Thông tư quy định chế độ đối với cán bộ quốc phòng tiếp công dân

Bồi dưỡng mức 100.000 đồng/ngày/người đối với cán bộ trong thời gian làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân.