Sắp ban hành quy định mới về luân chuyển cán bộ

PV (theo xaydungdang)

Trong quý II-2022, Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện, tham mưu ban hành Quy định mới về luân chuyển cán bộ.

Sắp ban hành quy định mới về luân chuyển cán bộ
Toàn cảnh Hội nghị.

Chiều ngày 4/4/2022, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2022. Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

Trong quý I-2022, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 28 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu Ban Bí thư ban hành Kết luận số 27 về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48 và Kết luận số 71; ban hành Hướng dẫn số 16 một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. Hoàn thiện Đề án “Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị”, báo cáo Bộ Chính trị; hoàn thiện Quy định về luân chuyển cán bộ; ban hành Kế hoạch số 60 về đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2022. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định 57 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo cao cấp lý luận chính trị; Tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 58 một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ; Quyết định số 59 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. 

Trong quý I-2022, toàn ngành tổ chức đảng đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị đảm bảo kỹ lưỡng, cẩn trọng, khách quan, đúng quy định phục vụ công tác cán bộ, trong đó có 64 trường hợp diện Trung ương quản lý; tổ chức thành công Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Trọng tâm công tác của quý II-2022 là tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Trong đó, về công tác tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị cần tập trung:

Tham mưu triển khai Kết luận số 28 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp thu, hoàn thiện Quyết định tổng biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị.

Sơ kết thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Xây dựng kế hoạch khảo sát phục vụ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ với trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030, 2026-2031, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hoàn thiện, tham mưu ban hành Quy định mới về luân chuyển cán bộ. Xây dựng Báo cáo về tình hình Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Triển khai nghiêm túc Kết luận số 27 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48 và Kết luận số 71. 

Đặc biệt cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên như: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác cán bộ, đảng viên; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Phải thực chất trong tự phê bình và phê bình

Phải thực chất trong tự phê bình và phê bình

Một trong những vấn đề quan trọng được Trung ương cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 6 là tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi ...

Tin nóng

'Giữ chân' công chức, viên chức

'Giữ chân' công chức, viên chức

Số liệu từ Bộ Nội vụ cho thấy từ năm 2020 đến tháng 6/2022 đã có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc. Dự báo con số này vẫn sẽ tăng trong thời gian tới. Do đó, dể “giữ chân” công chức, viên chức vào lúc này cần những giải pháp cụ thể, căn cơ.

Xem nhiều nhất