: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • ­­­­Quyết tâm làm trong sạch đội ngũ

    24/01/2020 08:00

    Xây dựng Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân luôn là mối quan tâm của Ðảng. Trong đó, quyết tâm làm trong sạch đội ngũ là vấn đề càng có ý nghĩa khi năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII và là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vậy làm sao để có bộ máy trong sạch, xây dựng Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, vì dân là vấn đề cần sự quyết tâm mạnh mẽ trong năm 2020.