: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Đoàn kết toàn dân, bài học không bao giờ cũ

    18/09/2019 08:00

    Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khó, vẻ vang và dài lâu của mình, Bác Hồ đã luôn luôn đặt ra yêu cầu đoàn kết lên hàng đầu đối với mọi lực lượng, tầng lớp nhân dân, đối với cả dân tộc… Với Bác, bí quyết để làm nên việc lớn trước hết nằm trong sự đoàn kết mà sau này Bác đã thể hiện qua câu nói nổi tiếng: