: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Cần sớm ban hành luật về quản lý sử dụng các quỹ ngoài ngân sách

    06/08/2019 06:00

    Ngày 5/8, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Phiên họp thứ 2 Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”. Cho ý kiến vào báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ, các đại biểu cho rằng, cả nước có 28 quỹ do Trung ương quản lý, và hơn 40 quỹ do địa phương quản lý. Theo đó, các quỹ cơ bản góp phần thúc đẩy xã hội hóa, huy động thêm nguồn lực tài chính trong xã hội thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phát triển các hoạt động tài chính nhà nước.