: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới

  25/01/2016 10:10

  Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội Đảng XII), khi trình bày tóm tắt các văn kiện của BCH Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc, các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp p

 • Đẩy mạnh công tác dân số trong tình hình mới

  30/10/2017 23:05

  Ngày 25/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký. Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết nêu rõ, công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển; đặc biệt là chất lượng dân s

 • Bảo đảm trang bị, vũ khí cho quân đội trong tình hình mới

  20/07/2018 15:57

  Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, các cấp và các ngành cần quán triệt đường lối, triển khai tổng khảo sát năng lực công nghệ sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp, làm cơ sở quan trọng để đề ra các giải pháp phù hợp, huy động các tiềm lực, khả năng của nền công nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng khi có chiến tranh.

 • Phát huy vai trò của người Công giáo trong tình hình mới

  24/07/2018 14:55

  Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam vừa tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

 • Xác định đường lối đối ngoại trong tình hình mới

  17/08/2018 22:19

  Chiều 17/8, sau 5 ngày làm việc chính thức, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”, đã bế mạc dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

 • Nhớ lại những ngày tham gia chuẩn bị Nghị quyết Trung ương về 'phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong tình hình mới'

  06/12/2019 09:17

  Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (từ ngày 19 đến ngày 22/4/2001 ở Hà Nội), thực hiện chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Bí thư giao trách nhiệm cho Ban Dân vận Trung ương cùng Đảng đoàn Mặt trận chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết về “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong tình hình mới”.