: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Trách nhiệm công vụ của người lãnh đạo

    20/08/2019 15:54

    "Đảng ta luôn luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục"- Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.