: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:45 04/05/2020

Đề nghị không quyết toán 3.594 tỷ đồng

Mới đây, Bộ Tài chính đã tổng hợp số liệu báo cáo của 125/143 đơn vị về công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2019, trong đó có 43/54 bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 19/26 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả tổng hợp cho thấy, 125 đơn vị nói trên đã hoàn thành 95.303 dự án với giá trị tổng mức đầu tư (TMĐT) được duyệt là 2.160.151 tỷ đồng, trong đó đã phê duyệt quyết toán là 66.265 dự án (chiếm 70% số dự án hoàn thành) với giá trị TMĐT được duyệt là 981.501 tỷ đồng và giá trị quyết toán được phê duyệt là 773.094 tỷ đồng. Số chưa phê duyệt quyết toán là 29.038 dự án (chiếm 30% số dự án hoàn thành) với TMĐT là 1.178.650 tỷ đồng.

Thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cơ quan thẩm tra quyết toán ở bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và cơ quan tài chính các cấp ở địa phương đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán là 3.594 tỷ đồng, chiếm 0,46% tổng giá trị đề nghị quyết toán.

Từ tình hình tổng hợp kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 nêu trên, để đảm bảo công tác quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị, đối với Thủ trưởng các bộ, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không thực hiện gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 đến Bộ Tài chính theo quy định.

Trên cơ sở đó, sớm hoàn chỉnh báo cáo gửi tới Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, cần rà soát, khắc phục các tồn tại của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt những đơn vị đã có tồn tại từ năm 2018 (theo văn bản số 4777/BTC-ĐT ngày 23/4/2019 của Bộ Tài chính); đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định; kiên quyết chỉ đạo xử lý nhanh, giảm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành hàng năm; chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành…

H.H.