: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Làm rõ cơ chế phân quyền

19 tập đoàn, tổng công ty đã được chuyển giao và đặt dưới sự quản lý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Như vậy, tổng tài sản 1,5 triệu tỷ đồng (vốn nhà nước 820.000 tỷ đồng) đã chính thức được giám sát bởi Ủy ban  này. Nhưng cơ chế nào để các doanh nghiệp lớn phát triển mạnh mẽ và bền vững là vấn đề cần được đặt ra.