Đoàn kết, xây dựng Đồng Nai giàu đẹp

Quốc Định

Là tỉnh miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 5 năm qua, Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng ở hầu hết các lĩnh vực, tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm tăng từ 8,03%.

Tỉ trọng GRDP ngành công nghiệp xây dựng - dịch vụ - nông lâm lần lượt là 57% - 38% - 5%; GRDP bình quân đầu người đạt 4.491 USD, tăng 34% so 2014. Kinh tế phát triển hài hòa với an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao… Trong những thành công đó, có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh Đồng Nai.

Đoàn kết, xây dựng Đồng Nai giàu đẹp

Một hoạt động phối hợp hỗ trợ người nghèo trên địa bàn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Bà Bùi Thị Liễu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, đánh giá, với nền tảng kinh tế - xã hội phát triển như vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh tiếp tục được củng cố và mở rộng, sự đồng thuận xã hội tăng lên, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Các tầng lớp nhân dân phấn khởi trước những thành tựu phát triển của tỉnh nhà, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội và công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đề cập cụ thể hơn đến những thành quả trong nhiệm kỳ vừa qua, bà Liễu cho biết, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình, ấp, khu phố văn hóa ở Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và ngày càng nâng cao về chất lượng. Đến nay, có 11/11 đơn vị hành chính cấp huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); toàn tỉnh có 133/133 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Hiện toàn tỉnh có 100% khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn trật tự địa phương, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan trong dịp lễ, tết góp phần đẩy lùi thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, làm lành mạnh môi trường xã hội.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được các ban ngành, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Đồng Nai hưởng ứng, tạo được sự đồng thuận xã hội trong mua sắm ưu tiên sử dụng hàng Việt. Doanh nghiệp thường xuyên cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, được người tiêu dùng đồng tình. Công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện và nhận được sự tích cực hưởng ứng của nhân dân. Thông qua việc triển khai các mô hình, bước đầu đã hình thành được thói quen, phương pháp thực hiện trách nhiệm giám sát và tự giám sát thực hiện các quy định bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã có 121 khu dân cư xây dựng và ra mắt mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Các tổ chức thành viên Mặt trận đã chủ động, sáng tạo, phát động nhiều phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, huy động được đông đảo đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là việc thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được tiến hành đồng thời với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, MTTQ triển khai, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Sự tâm huyết nhiệt tình của đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp, các đoàn thể, tổ chức thành viên giữ vai trò quan trọng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ  Việt Nam các cấp trong tỉnh Đồng Nai đã được triển khai thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, đúng pháp luật, đã tổ chức 628 cuộc giám sát, 48 hội nghị phản biện, góp phần làm cho các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện mới, sát hợp với tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng dần đi vào nề nếp và phát huy tác dụng đạt được một số kinh nghiệm và kết quả; giám sát cộng đồng ở 7.688 công trình, dự án; hòa giải 5.077 vụ; xử lý 1.858 đơn khiếu nại; tiếp 731 lượt công dân; thực hiện tốt trách nhiệm trong việc lựa chọn, giới thiệu bầu thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân, Thanh tra trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội như: Vấn đề cải cách hành chính, ô nhiễm môi trường, đền bù giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất, giải quyết việc làm, nhà ở cho người diện tái định cư chưa giải quyết kịp thời; chất lượng giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe của nhân dân chưa cao; tệ nạn xã hội, tội phạm, tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp; tình trạng lợi dụng dân chủ, khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp đông người, gây rối trật tự xã hội... góp phần tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân với Đảng, Chính quyền, MTTQ Việt Nam.

Thời gian qua, triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Mặt trận Trung ương phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã hướng dẫn, triển khai trong hệ thống Mặt trận tỉnh xây dựng kế hoạch liên ngành phối hợp triển khai thực hiện phong trào nhằm phát huy sức sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, nâng cao năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế. Đến nay, 100% các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện phong trào.

Nỗ lực kết nối bà con kiều bào với đất nước

Công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận tỉnh Đồng Nai đã có bước phát triển mới, mở rộng và đa dạng về các hình thức huy động lực lượng tham gia. MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức họp mặt, chúc tết kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán và thông tin chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và những thành tựu đổi mới của tỉnh Đồng Nai, của cả nước đến bà con kiều bào.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã gắn kết, phát huy tốt vai trò của thành viên Ủy ban là kiều bào Úc, vận động kiều bào Úc đóng góp thực hiện Dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc nuôi dê giảm nghèo. Đối với công tác hỗ trợ người nghèo, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp cùng các ngành, các tổ chức thành viên vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hoặc trực tiếp ủng hộ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo xây dựng nhà tình thương, giúp tư liệu sản xuất, vốn, giống, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ học bổng.

Nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 7/10 đến ngày 18/11) hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những hoạt động thiết thực tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng cuộc vận động nhằm tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia hưởng ứng cuộc vận động. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” đã được các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ gần 1.726 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 2,89%, đến đầu năm 2018 giảm còn 0,9% (7.164 hộ nghèo, theo chuẩn mới). Năm 2018, tỉnh Đồng Nai được UBTƯ MTTQ Việt Nam cấp Bằng ghi công hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho người nghèo theo tiêu chí của Chính phủ.

Ngoài ra, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện, “Vì Trường Sa thân yêu” và cứu trợ hoạn nạn do thiên tai xảy ra được nhân dân hưởng ứng tích cực. Các Quỹ “Cứu trợ xã hội”, “Đền ơn đáp nghĩa”… Mặt trận các cấp tại tỉnh Đồng Nai được vận động, quản lý, thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả thiết thực.  

* Về phương hướng, mục tiêu hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới, theo đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Đại hội IX MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ xác định phương hướng, nhiệm vụ chung và Chương trình hành động 5 năm tới (2019 - 2024) với mục tiêu tổng quát “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, hội nhập, phát triển bền vững”. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và giai đoạn 2020-2025.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Cán bộ Mặt trận trên địa bàn Thủ đô đã không quản ngại vất vả, kiên trì vận động, kết nối người dân, vì khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin nóng

Xem nhiều nhất