: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 - Thứ bảy, 06/10/2018

Hiệu quả từ giám sát xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Phạm Thị Tuyến cho rằng, việc cần làm của MTTQ các cấp trong tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới là tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong quá trình giám sát, đặc biệt là giám sát trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Thời gian qua, điểm nhấn trong phát huy giám sát ở cơ sở của các ban thanh tra nhân dân (TTND) là phát huy vai trò trong giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo... trong năm 2017, và 6 tháng đầu năm 2018, các ban TTND giám sát 1.161 cuộc, phát hiện kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 160 vụ việc, đã có 133 vụ việc được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, thu hồi cho Nhà nước 310m2 đất và 10.700.000đồng, góp phần phát huy dân chủ trong triển khai các dự án, quản lý đất đai, các khoản do nhân dân đóng góp, nâng cao chất lượng công trình xây dựng tại địa phương. 

MTTQ các cấp tiếp nhận 441 đơn, thư, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giám sát quá trình giải quyết. Ban Công tác Mặt trận các KDC phối hợp hoà giải thành công 773/1.044 vụ việc, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Luật, văn bản dự thảo của các cấp, các ngành. Chú trọng nội dung liên quan tới quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ của MTTQ.

Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến tại huyện Mỹ Hào  với 25% số hộ trong huyện. UBMTTQ các huyện, thành phố tổ chức lấy ý kiến tại 28 xã  với 60% số hộ dân trong xã. Thông qua phiếu hỏi với 10 câu hỏi cấp huyện, 17 câu hỏi cấp xã, người dân thể hiện sự đồng tình cao với kết quả xây dựng nông thôn mới. 

Về công tác phản biện, MTTQ các cấp phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ảnh với các cấp ủy, chính quyền. Các cuộc tiếp xúc cử tri được bố trí tới địa bàn cơ sở, lắng nghe được nhiều ý kiến của cử tri. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Ngô Minh Tân, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật MTTQ tỉnh Hưng Yên, công tác giám sát, phản biện xã hội chưa ngang tầm với nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra, chưa phát huy được hết vai trò của ủy viên UBMTTQ các cấp, Hội đồng tư vấn. Việc nắm bắt tình hình nhân dân có lúc, có việc còn chưa đầy đủ, kịp thời. Trong khi đó, hiệu quả hoạt động của một số Ban TTND ở cấp xã còn thấp.

Để khắc phục những hạn chế trong giám sát, nhất là giám sát nông thôn mới, bà Phạm Thị Tuyến cho rằng, Mặt trận các cấp tỉnh Hưng Yên cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, Hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban TTND xã, phường, thị trấn, ban Công tác Mặt trận KDC để phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng… góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hải Nhi