: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:46:51 04/04/2018

Phú Yên: Hơn 29,2 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135

UBND tỉnh vừa có quyết định phân bổ nguồn vốn hơn 29,2 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 năm 2018, trong đó vốn đầu tư gần 21,7 tỷ đồng và vốn sự nghiệp hơn 7,5 tỷ đồng.

Cụ thể, UBND tỉnh đầu tư hơn 23 tỷ đồng vào xây dựng hạ tầng cơ sở, duy tu bảo dưỡng các công trình. Theo đó, huyện Sơn Hòa được hỗ trợ gần 6,8 tỷ đồng, huyện Sông Hinh hơn 8,7 tỷ đồng, huyện Đồng Xuân hơn 5,7 tỷ đồng, huyện Phú Hòa gần 800 triệu đồng, TX Sông Cầu hơn 1 tỷ đồng. 

Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, UBND tỉnh hỗ trợ hơn 5,6 tỷđồng; trong đó, 16 xã đặc biệt khó khăn được phân bổ hơn 4 tỉ đồng và 29 thôn, buôn đặc biệt khó khăn gần 1,6 tỷ đồng. 

Đồng thời, UBND tỉnh cũng phân bổ 600 triệu đồng cho Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở ở các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.    

Xuân Hiếu